FrUsTrasJOn: Det er slett ikke sikkert at sykepleiere som tar videreutdanning, har en arbeidsplass som tar i bruk den nye kunnskapen til beste for pasienten. ny kunnskap kommer ikke alltid pasientene til gode Sykepleiere som tar videreutdanning eller mastergrad i kunnskapsbasert praksis, får ofte ikke brukt den nye kunnskapen. Årsaken er at arbeidsplassen er fastlåst i utdaterte prosedyrer. Tekst: Ingrid Hope, Høgskolen på Vestlandet Illustrasjonsfoto: colourbox Kunnskapsbasert praksis skal styrke beslutnings grunnlaget til de som jobber i helseog sosialsektoren og bevisstgjøre dem på hvor de henter kunnskap fra. Arbeidsrutiner som ikke er basert på oppdatert kunnskap, kan i verste fall føre til feilbehandling av pasienter. Derfor er det viktig at helsepersonell forholder seg kritiske til egen praksis, søker oppdatert kunnskap og bruker kunnskapsbaserte retningslinjer. Å innføre kunn skapsbasert praksis (KBP) handler om å sette helsearbeidere i stand til å gjøre nettopp dette. Siden 2004 har Høgskolen på Vestlandet tilbudt en videreutdanning på 15 studiepoeng i kunnskapsbasert praksis. I tillegg har høgskolen tilbudt masterstudium i faget siden 2008. Men hva skjer når studentene er uteksaminert? Klarer arbeidsplassen å dra nytte av kompetansen hos disse medarbeiderne, til beste for pasientene? Eller drukner den nye kunnskapen i den travle arbeidshverdagen? 26 temahefte-47