i helseog sosialfag kan tas opp til tilrettelagte studier i høyere utdanning. Sykepleierforbundets offisielle argumentasjon for å sikre at de har rett til å utføre spesifikke arbeidsoppgaver, har vært å fremheve at det er kvaliteten i arbeidet som står på spill. Men også profesjonaliseringsargumentet har ligget til grunn. arbeid. Denne tosidigheten gjelder ikke bare for sykepleie. Yrkesrettede høyere utdanninger står på mange måter i en evig klemme her. På den ene siden skal de kvalifisere til praktisk yrkesutøvelse gjennom et utdanningsløp. På den andre siden har de også et klart akademisk mandat om å utvikle faget. I tillegg er det mange I 1968 foreslo for eksempel den såkalte drivkrefter som er med på å dra utdanningene i Bjørnssonkomiteen at hjelpepleierutdanningen en mer akademisk retning, både nasjonalt og skulle gi grunnlag for en avkortning i sykepleierinternasjonalt, ofte beskrevet som «akademisk utdanningen. Komiteen ønsket et trinnvis utdrift ». danningssystem for helseog sosialsektoren, der Akademisk drift innebærer sykepleierutdanningen skulle foregå i videreen individuell og institugående skole i form av yrkesutdanning over ett sjonell utvikling mot stadig år. Deretter som to år på høyskolenivå. høyere status. Det er for det Ifølge NIFUforsker Håkon Høst kunne første en tendens til at organiendringene på den ene siden «ses som en sasjoner imiterer andre anerkjennelse av at hjelpepleierutdanningen la organisasjoner som opp det første grunnlaget for utdanning til sykepleier. fattes å ha høyere status. På den annen side betydde det at sykepleierOfte er det fagutdanningen ikke ble en treårig høyere utdanpersonalet ved utdanning som bygget på eksamen artium, men en ningsinstitusjonene som toårig utdanning som bygget på en videregående er drivkreftene i yrkesutdanning». slike prosesser. Norsk Sykepleierforbund var negative til en De legger ofte slik utvikling. Det tok sin tid før Bjørnssonpress på komiteens innstilling ble behandlet i Stortinget i ledelsen for å 1976. Derfor startet forbundet å utarbeide sin få bedre egen modell for grunnutdanning i sykepleie. Deres argumenter for treårig grunnutdanning for sykepleie førte dermed til at Bjørnsson forslaget ikke ble vedtatt. Sykepleierforbundet gir ikke særlig rom for tvil om hva de mener om å innføre Yvei for kandidater med yrkesutdanning i helseog sosialfag. Forbundet ønsker krav til studiekompetanse for opptak til høyere utdanning og at det skal arbeides for karakterkrav knyttet til opptak. Begrunnelsen er at dette vil opprettholde den faglige kvaliteten. Når du er ferdig utdannet sykepleier, er du kvalifisert for praktisk, klinisk sykepleie, men også for videre utdanning og akademisk 30 pleie i praksis temahefte-47