forskning og utviklingsarbeid. Motsetningen bruke kunnskapsutviklingen som verktøy for å mellom det akademiske og yrkesorienteringen sikre sykepleiens status. Ikke minst har utdanning ble understreket ved at loven sa at sykepleien er vært viktig i lønnskampen for sykepleie. Men en yrkesutdanning (som gir assosiasjoner til spørsmålet er om denne akademiseringen har ført videregåendenivået), samtidig som den skal til at utdanningen har blitt mindre relevant for være forskningsbasert. utøvelsen av yrket. Hvis vi går litt tilbake i historien, stod sykeSykepleiefaget trekkes ofte frem pleien overfor følgende spørsmål: Skulle man som det vellykkede profesjonsvektlegge den mer formaliserte «nursing prosjektet. Årsaken til det, science», med idealer hentet fra medisinens teomener flere, er at de som retiske og abstrakte kunnskap? Eller skulle man har vært drivkrefter drive forskning i samarbeid med sykepleiens for utviklingen, praksisfelt? Det ble valgt en fremgangsmåte som har lykkes i å på mange måter kan virke paradoksal sett i dagens lys. Dreiningen av sykepleie mot de ikkebiologiske og ikketeknologiske temaene var et forsøk på å praksisrette sykepleiefaget. Sykepleierforbundet har på samme tid både jobbet med å styrke det akademiske kunnskapsgrunnlaget og med å 32 temahefte-47