persONverN Alle kommuner skal nå ha personvernombud Men ordningen innebærer også en god del valgfrihet i hvordan man henter inn denne kompetansen. Fagdirektør Hallstein Hu- De nye reglene pålegger alle offentlige virksomPersonvernombud kommer til å bli en del av sand i Datatilsynet mener heter, og en del private, å ha et personvernombud. utdanningsløpene på flere høyskoler og vil derdet er fullt overkommelig å Denne ressursen skal involveres i alle saker hvor med gir studiepoeng, opplyser han. være ajour med gDpr innen 25. mai 2018. Det gjelder personopplysninger blir behandlet, samt være et Datatilsynet anbefaler at kvalifikasjonene er bare å gjøre ting i riktig kontaktpunkt mot de som blir tilpasset omfanget og typen av rekkefølge. berørt. personopplysninger virksom Det blir Grensene for akkurat hvilke heten behandler. Det er likevel obligatorisk offentlige myndigheter og ingen faktiske krav til hvilken organer som må ha dette, blir for alle offentlige utdanning eller hvilket kurs et tegnet opp av Stortinget når de personvernombud skal ha tatt. virksomheter, så det vedtar den nye loven. Men det er Men det sitlles flere krav til at er ikke en eneste en avgjort sak at alle norske komombudet kjenner virksomheten muner må se seg om etter en flink kommune som og følger behandlingen av personvernekspert. slipper unna dette. personopplysninger tett. – Det blir obligatorisk for alle Det er åpnet for at flere virkoffentlige virksomheter, så det er ikke en eneste somheter kan gå sammen om å utnevne et felles kommune som slipper unna dette. Ombudene ombud. Likeledes er det valgfritt om ombudet skal oppfylle alle de kravene som loven stiller, skal være en ansatt eller hentes inn fra en ekstern hvor det viktigste er uavhengiget, kompetanse og leverandør. I siste fall vil ombudet kunne være en tid til å gjøre jobben sin, sier Hallstein Husand, organisasjon og ikke en person. fagdirektør i Datatilsynet. Han poengterer at personvernombudet først Ombud eller rådgiver? og fremst skal fungere som en rådgiver for komFor øvrig er det ikke avklart om det offisielle munens ledelse, og ikke være tilknyttet adminavnet blir personvernombud, slik det heter i nistrasjonen. den gamle ordningen. I den foreløpige over settelsen av forordningen, blir derimot begrepet Varierende kompetansekrav personrådgiver brukt. Hva navnet faktisk blir, er Personvernombud er ikke nytt fenomen i Norge, opp til Stortinget å avgjøre. da det har vært en frivillig ordning i mange år. Om det blir ombud eller rådgiver, målet er at Flere offentlige virksomheter og noen kommuner personen skal bli en kompetanserik ressurs, men har allerede et ombud på plass. Men når de nye også en pådriver for god personvernpraksis. reglene trer i kraft, vil beskrivelsen av rollen til et – Med dette kravet kan ingen kommuner si at personvernombud være annerledes. de ikke har kompetanse på personvern, for det er – Kravet til kompetanse blir mye større. de pålagt å ha, avslutter Husand. nytt personvern 7 temahefte-48