rIsIkO personvern i forkant. Det ville sannsynligvis også utløst en ny bestemmelse i GDPR om å gjennomføre forhåndsdrøftelser med Datatilsynet. I EUs nye forordning blir det tydelig beskrevet at man skal gjennomføre en risikovurdering og deretter en personvernkonsekvensvurdering. Det står også i hvilke tilfeller vurderingene skal gjennomføres og hva de skal inneholde. I tillegg pålegges virksomheten å høre de som blir berørt en av de mest konkrete endringene fra dagens regelverk er størrelsen på bøtene Datatilsynet kan gi. av den planlagte behandlingen, når dette er nødvendig for å sikre deres interesser. Alhaug presiserer at Datatilsynet ikke er mot tjenesteutsetting, eller at den nye forordningen vil umulig gjøre slike tiltak i framtiden. Men hun mener at den oppskriftsmessige måten loven er utformet på gir mindre rom for droppe å vurdere konsekvenser for informasjonssikkerhet og personvern. – Det nye regelverket er et stort løft for personvernet og borgernes rettigheter. Mindre er overlatt til tilfeldighetene og det er mindre rom for skjønn. Dette er en annen måte å gi lov på enn vi er vant til i Norge fra før, sier hun. Økonomi foran personvern Datatilsynets rapport bekrefter Svein Øverlands oppfatning om at det har vært mangelfull kommunikasjon mellom ledelsen i HSØ, helseforetakene og Sykehuspartner. Dette har ført til mot satt oppfatning om hvorvidt de utenlandske arbeiderne må ha tilgang på pasientdataene eller ikke for å utføre jobben med å modernisere og drifte ITinfrastrukturen. – Det er jo et symptom på at personvern ikke har blitt tilstrekkelig diskutert i styrerommet. Dette er jo et fordyrende punkt. Ut fra det vi har fått av dokumentasjon, ser det ut til at beslutningene som ble tatt, i hovedsak handlet om å nå definerte mål om effektivisering og modernisering innenfor en gitt kostnadsramme, sier Alhaug. Store spørsmål før igangsetting Hun mener at man må stille flere grunnleggende spørsmål før man setter i gang anskaffelses prosessen. Å vente med risikovurdering til etter at prosjektet er igangsatt, holder dermed ikke. – Ett spørsmål er om man i det hele tatt kan sette ut absolutt alt, slik Helse SørØst har gjort, eller om man bør beholde deler av systemet innenfor virksomhetens kontroll. Svarene man får, bør legge føringer for utlysningsteksten, sier hun. En av de mest konkrete endringene fra dagens regelverk er størrelsen på bøtene Datatilsynet kan gi. Boten på 7,2 millioner kroner som ble fordelt utover ni av helseforetakene i HSØ blir bare småtteri sammenlignet med bøtenivået den nye forordningen gir. Der er taket satt til 20 millioner euro, eller fire prosent av virksomhetens samlede årlige omsetning, altså den summen som blir størst. Helse sør-Øst rHf Helse Sør-Øst RHF er det største av landets fire regionale helseforetak (RHF), med 78.000 ansatte. De sørger for spesialhelsetjenester for 2,9 millioner nordmenn. Som en del av den mangeårige satsingen Digital Fornying skal IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst moderniseres, standardiseres og harmoniseres. Ett av målene er at alle enhetene skal få samme system for blant annet pasientjournaler, laboratoriedata, radiologi og digital samhandling. 1. november 2016 inngikk Helse Sør-Øst en avtale med Hewlett Packard Enterprise (HPE). Kontrakten har en varighet på syv år med tre års opsjon og en verdi opp til 6,9 milliarder kroner. I mai 2017 avslørte NRK at titalls utenlandske IT-arbeidere hadde tilgang til sensitiv pasientdata. På bakgrunn av en rapport hvor revisjonsselskapet PwC påpekte manglende risikovurdering, satte HSØ prosjektet på vent. Endelig avgjørelse er ikke gjort før publisering. Som følge av avsløringen har teknologidirektør Thomas Bagley og administrerende direktør i Sykehuspartner Mariann Hornes trukket seg fra sine stillinger. Styret i Sykehuspartner har også blitt byttet ut. I oktober 2017 varslet Datatilsynet om overtredelsesgebyr på 800.000 kroner til ni helseforetak i Helse Sør-Øst, til sammen 7,2 millioner. Tilsynet kom samtidig med hard kritikk av ledelsen for ikke å ha oppfylt sine plikter. Kilder: Helse Sør-Øst, Datatilsynet, NRK 16 temahefte-48