Det vIktIge vaNNet – Vi tar rent vann for gitt Direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen, registrerer at vann er et tema som kommer stadig høyere på agendaen internasjonalt. Blant annet er FNs bærekraftmål gjennomsyret av vann. I Midtøsten er ressursen knapp og bidrar til de geopolitiske spenningene, og mange byer og om råder i verden sliter med vannmangel. Andre steder er det for mye vann som er problemet. – I Norge tar mange rent vann for gitt, og det er bare tidvis at temaet når fram i media, sier Hofshagen. Da er temaet gjerne flom på våren, eller at befolkningen i ulike kommuner blir nektet å vanne gressplenene sine når det blir langvarig tørke. Norsk Vann ønsker seg mer koordinert politikk på området fra sentrale myndigheter. – I mange land har de et eget departement for vann, og vi mener det er behov for en vannminister som kan koordinere norsk politikk på området bedre, sier direktøren og fortsetter. – Vi mener klimaog miljøminister Ola Elvestuen er svært godt egnet for rollen, og vi har blant annet oppfordret til at det nedsettes et lovutvalg for å få på plass en lenge etterlengtet vanntjenestelov. ParTikLer: roy rindal forklarer den første renseprosessen vannet gjennomgår hvor rister fjerner alle partikler som er større enn 8 millimeter. < temahefte-51