Det vIktIge vaNNet investere rundt 2,5 milliarder kroner de neste fem årene i vannog avløpsanleggene sine. – Vi drifter, overvåker og vedlikeholder samfunnskritisk infrastruktur. Vi er blant annet koblet opp mot nødnettet, og har dialog med politiet om sikring av byggene, sier Rindal. Han er leder av Fagforbundets faggruppe for vann og avløp, og er sentral i utdanningen av lærlinger som er under opplæring på Hias. Selv om han ennå ikke har rukket å bli 50 år, har han 30 år bak seg på samme arbeidsplass. – Det sier jo en god del om hvor godt jeg trives. Jeg har også en del oppgaver knyttet til opplæring og faglig utvikling som gjør hverdagen min variert. I tillegg er det en veldig spennende og sikker jobb, sier Rindal. Han forteller at det er avanserte prosesser de skal gjennomføre. De må være ekstremt godt drillet på helse, miljø og sikkerhet(HMS) og de styrer kjemiske prosesser som krever inngående kunnskap om hvordan de ulike komponentene virker sammen. Rekruttering til vannbransjen vil øke Alt som skjer med vannet overvåkes via skjermer, og de har hjemmevakt på kveldstid og i helgene for å sikre døgnkontinuerlig drift. Rindal viser rundt i det store anlegget som består av en rekke ulike bassenger hvor vannet renses i ulike trinn. Lukten varierer litt fra rom til rom, og spenner fra tradisjonell kloakklukt, til mer avanserte dufter av fett og svinekjøtt. Norturas slakteri på Rudshøgda i Ringsaker sender avløpsvannet sitt hit. – Det er mange ulike yrkesgrupper representert her, men det er mange som har kjemiprosess som meg. Mange har også en bachelorgrad i tillegg, eller noen har doktorgrad. Totalt er vi rundt 60 personer som drifter dette anlegget, sier Rindal. Rekrutteringen til vannbransjen vil garantert øke i årene fremover, og sektoren trenger flere unge. I dag er alderssammensetningen for skjev. Med alle som jobber i offentlig og privat sektor opp mot vann teller bransjen totalt rundt 10 000 årsverk. Det vil bli flere. – Fagarbeiderne er grunnfjellet i vannbransjen. Vi hadde ikke klart å bygge eller drifte landets vannverk, pumpestasjoner, renseanlegg og ledningsnett uten dem, sier Hofshagen. Mange fagbrev i en og samme bransje Det er mange ulike fagbrev som kan kvalifisere til en jobb i de ulike yrkene. Rørlegger, elektriker, byggog anlegg med ADKsertifikat, snekker, mekaniker, maskinist, driftsoperatør (kjemiprosess), automatiker, lekkasjekontrollør, yrkessjåfør for tyngre kjøretøy gir alle muligheter i vann og avløp. – De fleste som jobber i vannbransjen er veldig entusiastiske og gløder for det de driver med, fordi vannog avløpstjenestene er så viktige for samfunnet og for oss alle, sier Hofshagen. Hun mener sektoren er preget av stor grad av åpenhet og at aktørene samarbeider. Spesielt de kommunale aktørene har nytte av å dele kunnskap og erfaringer, men også den private delen av sektoren samarbeider godt med hverandre og kommunene. – Vi er nødt til å rekruttere flere hoder og hender til vannbransjen, men kanskje like viktig blir det å øke kompetansen hos de som allerede jobber i den. Den økte digitaliseringen vil kreve økt kompetanse hos de ansatte, sier Hofshagen. Norge må øke investeringene i sektoren med 50 prosent sammenlignet med dagens nivå, bare for å komme opp på en forsvarlig fornyelsestakt for ledningsnettet. Vannbransjen må delta på miljøsiden Om alt dette skal gjøres med dagens metoder vil det innebære en avgiftsøkning på 4 prosent i året fremover utover ordinær prisvekst. Målet er å finne bedre og billigere løsninger så dette kan unngås. Vanndirektøren er også opptatt av det vannbransjen kan bidra med på miljøsiden. Hun forteller at bransjen kan fylle motebegrep som «det grønne skiftet» og «sirkulær økonomi» med konkret innhold. – Ved å investere i flere varmepumper, mikrokraftverk og biogassanlegg, kan vi hente ut mer energi så anleggene våre blir selvforsynte, og i beste fall kan vi bli en energipositiv sektor. I tillegg har vi mer å hente på å utnytte ressurser fra avløpsvannet, på å utvikle og ta i bruk smarte løsninger for styring og overvåking, på å utvikle nye teknologier for gravefri fornyelse av ledninger i bakken med videre, sier Hofshagen. rekrUTTering: direktør i norsk Vann Toril Hofshagen mener vannsektoren er et glimrende sted å jobbe, og at rekrutteringen vil øke i årene fremover. fag i endring 7 temahefte-51