NYTT > MATEMATIKK FOR TOÅRINGER Kunnskapsdepartementet sender i disse dager ut et temahefte om matematikk (antall, rom og form) til alle landets barnehager. Hensikten er at personalet skal få inspirasjon i arbeidet med ulike temaer knyttet til barnehagens innhold og oppgaver. > OPPFORDRET TIL Å SLUTTE 17 prosent av de sysselsatte – eller 1 av 6 – har opplevd at en kollega over 50 år har blitt oppfordret til å slutte. Og andelen øker med alderen: Mens ti prosent av arbeidstakerne under 30 har opplevd dette, øker andelen til 20 prosent for personer som selv er over 50 år. > LAV PRISVEKST Konsumprisindeksen (KPI) steg med 0,8 prosent fra 2006 til 2007. Den lave årsveksten skyldtes i hovedsak prisfall på elektrisitet, klær, teletjenester og audiovisuelt utstyr, melder Statistisk sentralbyrå. > WWW.FINANSPORTALEN.NO Finansportalen er Norges offisielle veileder til bank, sparing og forsikring. Den nye portalen skal fungere som en uavhengig informasjonskanal, rettet mot privatkunder. Den vil inneholde sammenlikninger av priser på lån, vilkår i forsikring og fakta om spareprodukter. > FLERE TAR BUSSEN Nærmere 900.000 kjørte med Glommaringen i fjor. Tall fra Østfold Kollektivtrafikk tyder på at stadig flere østfoldinger lar bilen stå og i stedet benytter seg av busstilbudet i fylket. Etter mange års negativ utvikling i kollektivtrafikken, var det en oppgang i fjor, melder NRK. 6 > Fagbladet 1/2008 Tre krav for likelønn INNSPILL: Siri Jensen (t.h.) fra Kvinner på tvers overrekker sine likelønnskrav til Likelønnskommisjonens leder Anne Enger. opp hvert år til likelønn er oppnådd. • Lovfestet rett til heltidsarbeid. Styrke deltidsansattes fortrinnsrett etter arbeidsmiljøloven. Ingen stillinger må utlyses under 40 prosent. Ikke bare tariffoppgjør Siri Jensen framholder at regjeringen må gå inn med ekstra penger til kvinnedominerte yrker for at det skal bli fart i likelønn. – Det ikke er mulig å rette opp skjevhetene i vanlige tariffoppgjør fordi rammene er for små. Denne potten må derfor komme som et tillegg til tariffoppgjøret. – Og det må skje gjennom kollektive avtaler – ikke på individnivå, som oftest favoriserer menn. Ambisjoner Likelønnskommisjonens leder vil ta med seg innspillene videre. Kommisjonen har som ambisjon å komme med konkrete forslag til regjeringen om å få ned den store forskjellen i timelønn mellom kvinner og menn, som i dag ligger på gjennomsnittlig 85 prosent. Tekst: MONICA SCHANCHE og EVEN TØMTE at dette skal gjennomføres innenfor Fagbladets formålsparagraf og redaktørplakaten, og på en slik måte at journalistene kan være tilknyttet Norsk Journalistlag. Journalistklubben i Fagbladet har på sin side påpekt at koordinering av blant annet stoffvalg mellom redaksjonen og informasjonsavdelinga vil være i strid med de alminnelige presseetiske retningslinjer andre norske fagblader jobber etter. Utvalget som skal se på Fagbladet og informasjonsvirksomheten kommer med sin innstilling innen 1. mars. Tekst: FRODE RØNNING Ingen stillinger under 40 prosent, likestilling av skift og turnus og statlig pott til kvinneyrker. Det er Siri Jensen og Kvinner på tvers’ oppskrift på hvordan likelønn skal oppnås. Innen første mars skal Likelønnskommisjonen, under ledelse av Anne Enger, levere sin rapport om arbeidet for likelønn. I midten av januar la Kvinner på tvers-nettverket fram sine forslag. – Det finnes mange tall om lønnsforskjeller. Det som mangler, er handling. Vi mener forslagene Kutter i Fagbladet Fagbladet vil bare komme ut med åtte nummer i 2008, mot tidligere 11 nummer årlig. Landsstyret vedtok i desember å redusere antall utgivelser av bladet for å frigjøre ressurser til nye informasjonsprodukter fra forbundet. I 2008 vil Fagbladet komme ut med fem nummer i løpet av vårhalvåret og tre nummer i løpet av høsten. Forbundet vil også vurdere en våre kan gjennomføres raskt, og lanserer dem som et program for de første hundre dagene av en satsing. Mener man alvor, må man gjøre noe som monner, sier Jensen. Tre krav Jensen er koordinator for Kvinner på tvers og er medlem av Fagforbundet. Hun overrakte følgende krav til kommisjonen: • Likestilling av turnus og skift nå, uten flere utretninger. • Regjeringen må sette av penger allerede ved årets tariffoppgjør som partene kan disponere, og følge eventuell overføring av midlene til yrkesfaglige temahefter fra Fagbladet til informasjonsavdelinga. Fagforbundet setter også ned et utvalg som skal se på virksomheten i Fagbladets redaksjon og informasjonsavdelinga, med sikte på økt «samspill og samarbeid» mellom de to avdelingene. Utvalget skal jobbe langs disse hovedlinjene: • Ytterligere koordinering av stoffvalg. • Ytterligere koordinering av ressursbruk og kompetanse. • Flere samarbeidsprodukter/nye produkter. Forbundsstyret legger til grunn Foto: Monica Schanche fbaargang2008 fbseksjonHEL