«Både ressursgruppene og kompistreffene bidrar til å heve kompetansen vår og forbedre tjenestene, mener Janne Slotte.» 60-årsalderen. De har gjerne et annet forhold til sminke enn de eldre. – Alle ser velstelte ut, og familien synes det er koselig å se at de er stelt sånn som de var da de kunne klare seg selv. Gitarsøstrene Fra fellesstua høres tonene til Blott en dag. Avdelingsleder Ulla Kristoffersen har satt seg ved pianoet, og Jorunn Andresen har tatt fram gitaren. Et par andre pleiere og noen av beboerne sitter med sangheftet og prøver å finne og følge salmeteksten. – Vi forsøker å ta musikk inn i den daglige driften, forklarer avdelingslederen. – Nær 100 ansatte, både faglærte og ufaglærte, deltok på kulturarbeider- skolen da Kirkens Bymisjon holdt et to dagers kurs høsten 2006 for ansatte ved helse- og omsorgstjenestene i Songdalen kommune, forteller Ulla Kristoffersen. Et definitivt vellykket prosjekt var da fem pleiere fikk 5000 kroner til disposisjon for å lære å spille gitar. – Vi var alle nokså grønne, men pengene holdt til 12 dobbelttimer med en musikklærer. Og siden har Gitarsøstrene spilt og underholdt både til hverdag og fest, forteller Karen Pettersen. – Det er egentlig ikke nødvendig med mer enn fem–seks sanger. Hvis vi skal synge lenger, er det bare å begynne forfra. Eldre og småbarn i samsang Det fins etter hvert mye dokumentasjon på at musikk kan bidra til økt livskvalitet hos eldre. Mange har også sett at besøk av små barn gjør stor lykke hos den eldre generasjon. En tverrfaglig prosjektgruppe ved undervisningssykehjemmet forsøkte å kombinere disse to suksessfaktorene gjennom samarbeid med en lokal barnehage. – 20 barn i femårsalderen og like mange hjemmeboende eldre i kommunen kom sammen en gang i måneden, forteller fagutviklingskonsulent Ellen Nordvang. Musikken var en viktig del av møtet mellom barna og de gamle, og en av ungene døpte sykehjemmet om til Sangtunet. Etter at prosjektet ble avsluttet, er sangstundene forankret som en fast aktivitet ved Songdalstunet. – De eldre brukerne har samlet inn penger fra næringsdrivende i kommunen slik at barnehagen fortsatt har penger til å frakte ungene i buss til Songdalstunet en gang i måneden, forteller Aud Urdal som har ansvaret for organiseringen, og som leder de fleste samlingene. Utdanning og lønn Undervisningssykehjemmet bidrar til kompetanseutvikling i regionen ved å tilby ansatte fra omkringliggende kommuner deltakelse på ulike faglige tiltak. For eksempel følger 70 ansatte Eldreomsorgens ABC, en tverrfaglig etterutdanning med fokus på demens. I 2001–2003 ble det med støtte fra Fylkesmannen gjennomført en videreutdanning i rehabilitering på høgskolenivå, hvor om lag 20 ansatte deltok. Nå er 23 hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og aktivitører fra ni forskjellige kommuner i gang med tilsvarende videreutdanning på fagskolenivå. For å få godkjent videreutdanningen, kreves ti ukers praksis. De ansatte får ikke permisjon med lønn. – Ti uker uten lønn er vanskelig for mange. Dette er et svakt punkt, medgir Margun Øhrn, helse- og omsorgssjef i Songdalen kommune. Ansvaret for å skaffe praksisplass ligger på hver enkelt elev, men arbeidsgiver er som regel behjelpelig. Hvis to bytter arbeidsplass, får de heller ikke lønn i praksisperioden. En mulighet er å ta praksisperioden på egen arbeidsplass. – Hvis elevene ser behov for endring på egen arbeidsplass ut fra den nye lærdommen de tilegner seg i forbindelse med videreutdanningen, kan de bruke praksisperioden sin til å bedre tjenestene på eget arbeidssted. I så fall får de lønn, opplyser Øhrn. Deltakerne betaler også skolebøkene selv, men medlemmer av Fagforbundet kan få dekket halvparten Støtte fra direktoratet Undervisningssykehjemmene mottar midler fra Sosial- og helsedirektoratet (Shdir) til drift av undervisningssykehjemmet og til å opprette satellittundervisningssykehjem i de andre fylkene i helseregionen. De søker om midler til prosjekter, kurs og videreutdanninger blant annet hos Shdir, KS og fylkesmannen. Shdir har hovedansvaret for utviklingsarbeidet ved hovedundervisningssykehjemmene. Direktoratet dekker derfor lønnsutgifter til en del fagstillinger selv om disse er ansatt lokalt. De dekker også utgiftene til fire årlige temadager og kurs. Men sykehjemmene som deltar med sine ansatte, får ikke penger til vikarer og drift. 38 > Fagbladet 1/2008 fbaargang2008 fbseksjonHEL