Vellykket nordsjøturnus I Bergen har ansatte ved Mildevegen bofellesskap jobbet i nordsjøturnus i tre år. Ordningen har gitt økt trivsel blant beboerne og drastisk redusert sykefraværet blant de ansatte. 40 > Fagbladet 1/2008 Tekst og foto: OTTO VON MÜNCHOW Erfaringene med innføring av nordsjøturnus ved Mildevegen bofellesskap i Bergen er så entydig positive at ordningen sannsynligvis er kommet for å bli. Nordsjøturnus betyr sju lange dager på jobb og deretter tre uker fri – slik nordsjøarbeidere i petroleumsindustrien er vant til. Både for beboerne, de ansatte og ledelsen har ordningen gitt en rekke fordeler. – Det kan være tøft å gå sju dager med en arbeidsdag på 14 timer, men samtidig er det herlig med all fritiden. Alle ansatte er godt fornøyd med ordningen, og ikke minst gir den beboerne en helt annen kontinuitet. De slipper å forholde seg til nye ansikter hele tiden, forteller Fagforbundstillitsvalgt og miljøarbeider Solveig E. Tefre ved Mildevegen bofellesskap. Før opplevde de utviklingshemmede beboerne mange vakter som kom og gikk i løpet av en dag. Nå er det de samme menneskene som er på jobb tidlig om morgenen til sent på kveld, sju dager i strekk. Beboerne kjenner seg tryggere, og tvangsbruken er redu- sert. Samtidig opplever foresatte og hjelpeverger ordningen som positiv. Også for de pårørende betyr ordingen færre personer å forholde seg til. Positivt for alle – Bakgrunnen for prøveordningen som ble iverksatt for tre år siden, er flerfoldig. For det første hadde vi et rekrutteringsproblem fordi bofellesskapet ligger ytterst i Bergen kommune. Vi rekrutterer ofte studenter i småstillinger, men de vil helst arbeide i bynære områder, forklarer Beate Kristin Lilleheil, leder ved Mildevegen bofellesskap. Lilleheil legger til at bofellesskapet tidligere hadde utstrakt bruk av overtid, men at overtidsutbetalingene nå er redusert med over 80 prosent. I tillegg er Mildevegen bofellesskap en kompetanseenhet som krever ekstra mye av de ansatte. Tidligere var det mange skade- og sykemeldinger. Sykefraværet er redusert fra ni prosent i 2002 til 4,6 prosent i 2006. – Administrativt har det blitt mye lettere å drive etter at nordsjøturnusen ble innført, særlig i forhold til ferieavvikling og korttidsfravær. Turnusen krever to og en halv stilling mer enn ordinær arbeidsordning. Men vi sparer seks helgestillinger, og i dag er alle stillinger i prinsippet heltidsstillinger. Videre har vi fått til en to til énbemanning, noe som gir muligheter til å ta pauser. – Beboerne er blitt roligere, og de får en mer forutsigbar hverdag. Det er en stor fordel at hverdagen nå mer kan styres etter beboernes behov, sier Lilleheil. Utfordringer Selv om alle involverte er svært fornøyd med innføringen av nordsjøturnusen, er det også noen ulemper. De ansatte er borte i tre uker av gangen, noe som Lilleheil sammenlikner med å få ansatte tilbake fra ferie fbaargang2008 fbseksjonHEL