litet blant de ansatte; man skulle ikke være syk for å forhindre at tilkallevakten måtte innkalles. I dag har vi et avslappet forhold til det, og har tilpasset oss mentalt på at vi må steppe inn hvis det blir nødvendig, forklarer Tefre. Samarbeid – Det å jobbe 14 timer sju dager i strekk, klart at vi kjenner det. De siste dagene er tyngst, og det tar tre–fire dager å komme seg igjen etter en arbeidsuke. Men alle synes likevel at det er en veldig positiv ordning, og det var jubel blant de ansatte da vi fikk til å innføre turnusen. Både Solveig Tefre og Beate Kristin Lilleheil anbefaler andre institusjoner å vurdere ordningen. Forutsetningen må imidlertid være en god dialog mellom ansatte og ledelse i hele prosessen. Lilleheil legger til at det også er avhengig av en skikkelig bemanning. Og hun vil ikke anbefale at man går ut over en 13 timers arbeidsdag, det skaper rett og slett for store utfordringer i forhold til Arbeidstilsynet. – Jeg vil understreke hvor viktig det er å få til en slik ordning i samarbeid med de ansatte. Her ved Mildevegen bofellesskap har de ansatte vært med fra dag én, og det har vært en forutsetning for suksessen med turnusen, sier Beate Kristin Lilleheil. > TURNUS • Mildevegen bofellesskap har 16 stillinger i nordsjøturnus. • Turnusen krever to og en halv stilling mer enn ordinær arbeidsordning. • Nordsjøturnusen gir én arbeidsuke med sju sammenhengende arbeidsdager og deretter tre uker fri. • Opprinnelig var arbeidsdagen på 14,5 timer, men dette er redusert til 14 timer. • Hver 8. uke i friukene må de ansatte være tilgjengelig for tilkallevakt. De ansatte kan tilkalles med inntil 203 timer i året. • I 2006 ble 92 prosent av tilkalletiden benyttet. • Ferien avvikles i friukene, og turnusen går uavhengig av årets helligdager. • Overtidsbruken er redusert med 80 prosent. • Sykefraværet er redusert fra 9 prosent i 2002 til 4,6 prosent i 2006. • Snittalderen for dem som går i nordsjø- turnusen er 39,8 år. • Ordningen videreføres ved Mildevegen bofellesskap med ett år av gangen. Må ikke bli regelen – Fagforbundet har i utgangspunktet vært skeptisk til å innføre nordsjøturnus i helsevesenet, sier hovedtillitsvalg Sickan Borge Bersaas i byrådavdeling helse og omsorg i Bergen. Innvendingene går hovedsakelig på det som kan ses på som et ugunstig arbeidsmiljø. I forhold til Mildevegen bofellesskap har det vært en kontinuerlig dialog mellom alle involverte parter, noe som har vært en forutsetning for at ordningen i det hele tatt har kommet på plass – Vi har hatt en grundig gjennomgang av ordningen, og ikke minst har det vært en omfattende evaluering der alle har fått uttalt seg. Det har ikke kommet noen negative tilbakemeldinger, forteller Sickan Borge Bersaas, som dermed heller ikke ser noen grunn til ikke å gi sin tilslutning til den nye turnusen. Bersaas understreker imidlertid at dette ikke skal være regelen. Dette er noe som en må se på i hvert enkel tilfelle, og nordsjøturnus skal bare vurderes i spesielle forhold og når dette kommer brukerne og de ansatte til gode. – De ansatte ved Mildevegen bofellesskap ønsker ordningen, og da synes jeg det er greit. Vi er tross alt i 2008 og må være innstilt på å se på alternative arbeidstidsordninger. Vi må være åpne og positive til nye løsninger, sier Bersaas, som kan opplyse at Fagforbundet i Hordaland har vært i flere samtaler om bruk av 13 timers vakter og såkalt langturnus. 42 > Fagbladet 1/2008 fbaargang2008 fbseksjonHEL