STILLINGSMARKEDET Cathinka Guldberg-senteret er et verdibasert sykehjem som kombinerer omsorg og medisinsk behandling for eldre. Det er viktig for oss å bidra til et meningsfylt liv for våre pasienter, og til utfordrende og utviklede oppgaver for våre medarbeidere. Cathinka Guldberg-senteret eies av Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg. Nå søker vi: 2 hjelpepleiere / omsorgsarbeidere 50 % natt Vi kan tilby: Mange dyktige kolleger Fagutvikling og deltagelse i forskningsprosjekt Nye og flotte lokaler sentralt i Oslo Ferieleilighet i Spania og gratis treningstilbud Mulighet for leilighet på området Lønn etter avtale Nærmere informasjon v/ oversykepleier Nina Martinussen, telefon 23 40 50 00. Søknaden sendes innen 14 dager etter utlysning til Cathinka Guldberg-senteret, Lovisenberg, 7b, 0456 Oslo, eller via mail til post@cathinka.no. Se også www.cathinka.no UVERDIG: Fagforbundet ber barne- og likestillingsminister Manuela RaminOsmundsen om å fjerne anbudsrunder i barnevernet. Nei til anbud i barnevernet – De mest sårbare unge må ikke bli kasteballer som følge av statens ønske om å spare penger, oppfordret Fagforbundets ledelse i et møte med barne- og likestillingsministeren. Den 13. desember tok Fagforbundet opp den uheldige utviklingen med anbud i barnevernet. Norge brukte 1,4 milliarder kroner til kjøp av institusjonsplasser fra private tilbydere og ideelle organisasjoner i barnevernet i 2007. Praksisen så langt har vært anbud. I møte med likestillingsministeren stilte Fagforbundet med forbundsleder Jan Davidsen, seksjonsleder Kjellfrid Blakstad, regiontillitsvalgt i Bufetat Bjørn Wilhelm Hermansen og presse- og samfunnskontakt Siri Baastad. Krav om forutsigbarhet Delegasjonen påpekte at anbudspraksisen fører til stor usikkerhet for de ideelle og offentlige institusjonene, men først og fremst for barna og ungdommene som har sine hjem der. – Disse unge menneskene, som hører til de mest sårbare gruppene i vårt samfunn, har krav på en langt mer forutsigbar behandling fra myndighetenes side. De må ikke bli kasteballer som følge av statens bestrebelser på å spare penger. Ingen markedsplass I et notat til barne- og likestillingsministeren peker Fagforbundet på at hensynet til EØS-avtalen har vært begrunnelsen for å sette barnevern på anbud. – Nå tar professor Hans Petter Graver, ekspert i Europarett, til orde for at barnevern ikke er et marked, men en del av den statlige myndighetsutøvelsen. Forbundet er enig med Graver når han understreker at barnevern på anbud er et politisk valg. – Derfor er det svært positivt at barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen har bedt sine juridiske eksperter vurdere forholdet til EØS-avtalen på nytt. Vi støtter statsråden når hun vil inngå mer langsiktige kontrakter. Dette vil bidra til større stabilitet og forutsigbarhet i barnevernet. Vi håper også at anbudspolitikken nå vil forsvinne, understreker Fagforbundet i sitt notat til statsråden. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE http:// www.fagbladet.no Fagbladet 1/2008 > 43 fbaargang2008 fbseksjonHEL