DEBATT holdet. Det igjen skaper liten forutsigbarhet og mangel på trygghet for den enkelte. Fagforbundet Telemark krever derfor at kommunene er sitt ansvar bevisst i denne sammenheng og tar grep om problemet. En måte å komme dette til livs, er å få på plass 6-timersdagen og øke grunnbemanningen. Dette vil føre til at deltidsansatte kan få økt stillingene sine. Det vil skape mindre press på allerede tungt belastede yrkesgrupper, og som en konsekvens av dette vil sykefraværet synke. I tillegg vil det føre til at flere, spesielt kvinner, vil komme bedre ut lønnsmessig i forhold til pensjon. Regjeringa har lovet heltidsstillinger og har sagt at lokalpolitikerne skal få dette på plass. Nå må politikerne i kommunene bevilge lønnsmidler i budsjettene for 2008 for å komme i mål med et viktig kvinnekrav. Alternative arbeidstidsordninger må blitt satt på dagsorden! Tariffkonferansen, Fagforbundet Telemark > PENSJON Utfordring for forbundet Fagforbundet har svært mye å gripe tak i – for eksempel minstepensjoner, gravferdshjelp og skattlegging av pensjonister (særfradrag, minstefradrag, egenandeler). Dette er velkjente forhold som burde rettes på, men det som opprører meg mest er historien om pensjonsreformen 2010. Dagens folketrygd trådte i kraft i 1967, og pensjonistene skulle få en trygd å leve av. Den skulle bl.a. reguleres/justeres opp i takt med pris og lønnsutvikling i samfunnet. Arbeidstakerne betalte inn til Folketrygdfondet, og etter hvert ble det bygget opp et stort fond som dessverre ble brukt opp til Illustrasjonsfoto: colourbox.no diverse andre formål, og pensjonene ble underregulert frem til i dag. I stedet for å rette opp denne underregulering forslåes nå nye regler slik at undereguleringen kan fortsette på «lovlig» måte iflg. regelverket. Det er nemlig funnet en ny måte å regulere pensjonene på som benevnes indeksering, og den virker slik av vi alderspensjonister får regulert pensjonen med halvparten av pris- og lønnsvekst. Dersom din pensjon i dag er 160.000 kroner, betyr dette et tap på 3664 kroner første år. Alle alderspensjonister vil etter som tiden går bli minstepensjonister eller garantipensjonister som det nå benevnes, men det er verst for de som allerede er pensjonister eller nærmer seg pensjonsalderen. Yngre arbeidtakere har anledning å planlegge fremtiden ved for eksempel å kjøpe seg private pensjonsordninger, og de aller fleste vil også bli omfattet av pensjonsordninger i ansettelsesforhold, noe som ikke er mulig for de som allerede er alderspensjonister. Vi vil derfor på det sterkeste oppfordre Fagforbundet sentralt til å gripe fatt i denne urettferdigheten som indekseringen skaper for alle alderspensjonistene. Ivar Weibust, pensjonisttillitsvalgt og Liv Sissel Eikrem, leder avd. 214. > ARBEIDSMILJØLOVEN En sovende lov? Hvor dårlig må et arbeidsmiljø være før det rammes av arbeidsmiljøloven? Har lovens intensjon om å sikre et godt psykososialt miljø noen betydning? Hva skal til for at en fagforening skal kunne bruke loven for å hjelpe en utsatt arbeidstaker? Hvilke skadevirkninger har det om maktforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere er kommet ut av balanse? Kan det for eksempel skje omsorgssvikt i helsesektoren fordi det er for vanskelig for den ansatte å nå fram med kritikk? Jeg er en psykiatrisk hjelpe- pleier som nå er uføretrygdet på grunn av sykdom jeg selv mener klart har sammenheng med at arbeidsgiveren min ikke tok hensyn til gjentatte påpekninger av kritikkverdige forhold. Legen min støtter mitt syn. Fagforbundets kompetansesenter vurderer nå hva de kan gjøre med det krav om kompensasjon for tapte inntekter og andre ulemper som arbeidsgivers forsømmelser og motarbeiding har påført meg. Kravet er blankt avslått av ledelsen ved Aker universitetssykehus. Jeg har erfaringer fra psykiatrien også som tidligere pasient, dessuten fra somatisk sykehus og sykehjem, men det kan virke som om velbegrunnede meninger ikke er nok når de kommer fra en hjelpepleier. I flere år hadde jeg ansvar for såkalte ferdigbehandlede pasienter i bofellesskap. Disse trenger trygge rammer og forutsigbarhet, og jeg måtte kjempe for å beholde et anstendig omsorgsnivå og hindre at beboerne ble offer for skiftende administrative vedtak og strid om hvem som skulle ha ansvaret for dem – kommunen eller bydelene. Bosenteret der jeg sto for den daglige drift, var underlagt Distriktspsykiatrisk senter. Det er synd å si at senteret ga meg god oppbacking. Jeg prøvde å > UTTALELSE Skepsis til indeksering Fagforbundets pensjonister i Telemark har drøftet innholdet i den foreslåtte pensjonsreformen. Vi sluttet oss i hovedsak til innholdet i reformen, men hadde merknader til følgende: • AFP-ordningen må opprettholdes og videreføres ved innføring av ny pensjonsordning. Retten til arbeid er til liten nytte for dem som er utslitt og ikke orker å stå i arbeid lenger. • Pensjonene er i reformen foreslått regulert ved såkalt indeksering. Vi er meget skeptiske til dette, idet vi frykter at denne måten å regulere pensjonen på kan føre til at pensjonsutbetalingen og justering av disse kan sakke akterut. Dette i forhold til lønnsutbetalingen i den yrkesaktive delen av befolkningen. • Vi forutsetter for øvrig at Norsk Pensjonistforbund (NPF) fortsatt blir den ansvarlige forhandlingspart når pensjonsutbetalingen skal endres eller pensjonsvilkår for øvrig er under endring. NPF er den samlende organisasjon som på alle områder skal ivareta pensjo- nistenes kår og rettigheter. For styret i Pensjonistutvalget Telemark Finn Bærland og Jon Åse 58 > Fagbladet 1/2008 fbaargang2008 fbseksjonHEL