Mange uføre taper Kjell Johansen vil tape 15.000 kroner i året dersom forslaget til uførestønad blir vedtatt. Forslaget rammer de med offentlig tjenestepensjon hardt. Tekst og foto: TITTI BRUN Kjell Johansen ble uføretrygdet for omkring to år siden. Da hadde han jobbet et halvt år lenger enn legens anbefaling. Han hadde ikke tenkt så mye over hvordan det skulle bli økonomisk, men brukte tommelfingerreglen om at han ville få 66 prosent av sluttlønna. – Jeg tenkte bare at jeg får noe sånt som 66 prosent av lønna og så litt mindre skatt, og da skal jeg vel greie det. Nå er jeg redd for framtida, forteller Johansen. Grunnen er de nye endringene i uførestønaden som ligger til behandling i Stortinget. Endrer livsbetingelsene Fagforbundet reagerer kraftig på de foreslåtte endringene. Offentlig ansatte har i all tarifftid godtatt en lavere lønnsvekst for å beholde en bruttoordning som sikrer 66 prosent av sluttlønn hvis du blir ufør. Det er en regel som alle ansatte i offentlig sektor har stolt på dersom helsa svikter. Den nye NOU 2007:4 Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre rokker kraftig ved denne grunnreglen. Dersom forslaget blir vedtatt, rammes alle uføre som har vært ansatt i kommune eller stat eller har offentlig tjenestepensjon – både nåværende og kommende uføre. Rammer barna Johansen og hans ni år gamle sønn vil få drøyt 1000 kroner mindre i måneden å rutte med. – Det verste er at det vil gå ut over fritidsaktiviteter og ta bort overskud- det jeg ville gitt yngstegutten, slik jeg kunne gi mine nå voksne barn, sier Johansen. Han er skremt og skuffet over forslaget. Og han var uforberedt på at dette kunne skje. – Det gjør det veldig uforutsigbart når så store endringer skal gjelde også for dem som allerede er uføre. Ikke at det hadde forandret så mye, man kan ikke trylle når helsa svikter, sukker han. Store tap Forslaget gir med den ene handa og tar med den andre. Ytelsen justeres opp, for deretter å bli spist opp av økt skatt. Tanken er at uføre skal skattes på lik linje med yrkesaktive. For å veie opp for tap av dagens lave trygdeskatt, skal inntekten (folketrygden) før skatt justeres noe opp. Tanken er at sluttsummen blir noenlunde lik dagens uførepensjon. Men for de som allerede er sikret en inntekt på 66 prosent, blir det bare skatteøkning. Resultatet for 40 prosent av uførepensjonistene blir en kraftig nedgang i inntekt. Over 130.000 uførepensjonister fra offentlig sektor vil tape 10–20.000 kroner hvert år. Ny stønad og ny alderspensjon til uføre I NOU 2007:4 foreslås det å beskatte uførestønad på samme måte som arbeidsinntekt. For å få inntekten omtrent lik dagens nivå og kompensere for den økte skatten, skal stønaden via Folketrygden økes til 64–66 prosent av arbeidsinntekten før uførheten. pensjon mister den økte stønaden, samtidig som de får økt skatt. Resultatet er et inntektstap på 10–20.000 kroner hvert eneste år. Dette rammer både dagens og kommende uføre som mottar en offentlig pensjon (KLP/Statens pensjonskasse o.l.). Men alle de som mottar offentlig 14 > Fagbladet 1/2008 fbaargang2008 fbseksjonKIR