SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST > Ungdoms levekår Alle må få hjelp til et godt liv, mener barne- og likestillingsministeren, og ønsker at ungdom som faller utenfor må fanges opp tidlig. 28 > Gøy å skape Barn får utfolde seg kreativt med nye digitale verktøy i Rygin barnehage i Oslo. Fornyingsminister Heidi Grande Røys er imponert. 30 > Usynlig barnearbeid Mange barn mister mye av barndommen og må i stedet ta på seg omsorgen for egne foreldre som har rusproblemer eller psykiske lidelser. 36 > Anbud i barnevern bør forsvinne Strenge kvalitetskrav Fagforbundet mener det må stilles strenge kvalitetskrav til de som skal drive en barnevernsinstitusjon enten den er kommersiell, ideell eller offentlig. Kontraktene bør baseres på at institusjonene oppnår gode resultater med ungene, at bemanningen er stabil og at beboerne trives. I tillegg er det svært viktig at institusjonene har ordnede lønns- og arbeidsvilkår for sine ansatte. Uten tariff- og pensjonsavtale vil de private alltid vinne i konkurransen med statens egne institusjoner når det gjelder pris. Institusjoner uten slike avtaler må ikke benyttes, skriver Fagforbundet i et notat til barne- og likestillingsministeren. MoS Krever langsiktig plan Fagforbundet krever en langsiktig plan for bruk av institusjoner i offentlig regi. – Hvis målet er å trappe ned bruken av private aktører, må ikke staten bygge ned sitt eget tilbud. I tillegg til anbudspolitikken er Fagforbundet opptatt av vold mot ansatte i barnevernet, foreslår at det opprettes en egen sakkyndig nemnd i tilfeller der ansatte blir beskyldt for seksuelle overgrep. MoS – De mest sårbare unge må ikke bli kasteballer som følge av statens ønske om å spare penger, oppfordret Fagforbundets ledelse i et møte med barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen. Den 13. desember tok Fagforbundet opp den uheldige utviklingen med anbud i barnevernet. Norge har brukt 1,4 milliarder kroner til kjøp av institusjonsplasser fra private tilbydere og ideelle organisasjoner i barnevernet i 2007. Praksisen så langt har vært anbud. Ifølge retningslinjene fra Bufetat skal kvalitet og pris på tjenestene telle likt i anbudskonkurransene. Men i praksis er det pris, ikke kvalitet, som avgjør, påpeker Fagforbundet. I møte med likestillingsministeren stilte Fagforbundet med forbundsleder Jan Davidsen, seksjonsleder Kjellfrid Blakstad, regiontillitsvalgt i Bufetat Bjørn Wilhelm Hermansen og presse- og samfunnskontakt Siri Baastad. Krav om forutsigbarhet Delegasjonen påpekte at anbudspraksisen fører til stor usikkerhet for de ideelle og offentlige institusjonene, men først og fremst for UVERDIG: Fagforbundet ber barne- og likestillingsminister Manuela RaminOsmundsen om å fjerne anbudsrunder i barnevernet. barna og ungdommene som har sine hjem der. – Disse unge menneskene, som hører til de mest sårbare gruppene i vårt samfunn, har krav på en langt mer forutsigbar behandling fra myndighetenes side. De må ikke bli kasteballer som følge av statens bestrebelser på å spare penger. Ingen markedsplass I et notat til barne- og likestillingsministeren peker Fagforbundet på at hensynet til EØS-avtalen har vært begrunnelsen for å sette barnevern på anbud. – Nå tar professor Hans Petter Graver, ekspert i Europarett, til orde for at barnevern ikke er et marked, men en del av den statlige myndighetsutøvelsen. Forbundet er enig med Graver når han understreker at barnevern på anbud er et politisk valg. – Derfor er det svært positivt at barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen har bedt sine juridiske eksperter vurdere forholdet til EØS-avtalen på nytt. Vi støtter statsråden når hun vil inngå mer langsiktige kontrakter. Dette vil bidra til større stabilitet og forutsigbarhet i barnevernet. Vi håper også at anbudspolitikken nå vil forsvinne, understreker Fagforbundet i sitt notat til statsråden. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Fagbladet 1/2008 > 27 fbaargang2008 fbseksjonKIR