FOKUS ROLLEFORSKYVNINGER i familien henger sammen med barns tilpasningsdyktighet og deres nesten grenseløse lojalitet. Det kan se ut som om dette ligger nedfelt i oss alle, og det kan starte veldig tidlig i livet. Pat Crittenden er en internasjonalt anerkjent forsker. Hun påpeker at babyer som har foreldre som er brå, invaderende og lite sensitive i sin omsorg, blir på vakt og avventende. Allerede når de er mellom tre og seks måneder lærer de seg å hemme egne følelseuttrykk for ikke å belaste foreldrene. Barn med aggressive foreldre lærer seg raskt å skjerme seg og forebygge aggressive utfall fra voksne ved ikke å protestere, og ved å unngå blikkontakt. Når disse barna blir eldre, er de blitt mestere i å undertrykke egne behov og ivareta sine omsorgs- givere, og således hemmes de i sin videre egen utvikling. Disse barna er i stor risiko for å utvikle psykososiale og emosjonelle vansker. «Jeg mistet mye av friheten min fordi jeg måtte passe mamma,» sier en jente i Barneombudets ekspertgruppe på familievold. Hun setter ord på det mange opplever; at skolearbeid, fritidsinteresser og venner kommer i annen rekke når de må ta vare på sine egne foreldre. Disse barna er vanskelig å få øye på fordi de er med på familiens kamp for å opprettholde en normal fasade. Barna vil også selv tenke at familien er normal, derfor ber de sjelden om hjelp selv. Barna bruker således krefter på å skjule problemer og på å gi foreldrene omsorg slik at det blir vanskeligere å konsentrere seg om egen utvikling. Norge er et attraktivt land å vokse opp i. År etter år rangeres Norge som et av verdens beste land å bo i. Vi ligger i øverste sjikt på listen over landenes menneskelige velferd som hvert år presenteres av FNs utviklingsprogram. Likevel så må vi tillate oss å sette søkelyset på den gruppe av barn som ikke kjenner seg igjen i denne virkelighetsbeskrivelsen av Norge. Alle barn har rett til å bli sett og hørt, og ingen barn skal sitte med et belastende ansvar for at voksne ikke har mulighet til å utføre den rollen de er ment å ha. Disse barna har rett til å bli sett og tatt på alvor selv om de ikke ber om det selv. VOKSNE RUNDT BARNA, det være seg en lærer, nabo, helsesøster eller en familievenn, må våge å gå inn og tilby sin hjelp der de ser at barn har overtatt en voksenrolle de ikke burde ha. Noen vil bare trenge hjelp i en overgangsfase, andre vil ha behov som strekker seg langt utenfor det, men vi vet at noen må se dem. Politikere både på lokalt og regionalt nivå må legge til rette for at tilbudet til disse utsatte barna og deres familier eksisterer og er gode. Det er en god samfunnsøkonomi å satse på utbygging og tilrettelegging av gode tjenester for barn som helsestasjon, skolehelsetjeneste, barnevern, psykisk helsevern, samt gode skoler og barnehager. Dette fordi barndommen har en verdi i seg selv, men også fordi et godt tilbud til utsatte barn er viktig for å unngå at de får problemer senere i livet. Det må derfor gis ressurser slik at barna kan få hjelp så tidlig som mulig. Fagbladet 1/2008 > 37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2008 fbseksjonKIR