SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON > En foreløpig seier Skatteinnkrevingen kan forbli kommunal. Det ønsker i hvert fall flertallet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Og Fagforbundet. 28 > Personvern Hvis fagforeningene velger å engasjere seg for medlemmenes personvern, kan de få et nytt og nyttig pressmiddel, mener professor. 30 > Terra-saka Fleire kommunar investerte store summar i tvilsame verdipapir. Pengane er lånte med «tryggleik» i framtidige kraftinntekter. 36 > Kritiserer velferdsstaten Følger opp løftene Mulighetene virker ofte større før et valg enn etterpå. – Derfor er det viktig å minne politikerne om valgløftene, mener Vidar Stang. Fagforbundet Telemark stilte ti konkrete spørsmål til alle partiene i fylket foran høstens kommune- og fylkestingsvalg. Blant temaene var om de ville øke antall læreplasser, hvordan de skulle øke rekrutteringen til pleie- og omsorgssektoren, hvordan de ville sikre kvaliteten på tjenestene, og hva de ville gjøre for å få bukt med uønsket deltid blant helsefagarbeiderne. – Ap, SV og Sp svarte etter vår oppfatning tilfredsstillende. Men vi kjenner jo politikerne. De har utrolig mye penger og fantasi før valget. Men etter valget må de sette tæring etter næring, sier leder i Fagforbundet Telemark Vidar Stang. Fagforbundet inviterte derfor fylkeslederne i de tre partiene til et møte i november for å diskutere oppfølging av valgløftene. SV og Ap møtte. – De lovte å følge opp med sine lokalpartier. Men vi kan ikke slå oss til tåls med det. Vi vil derfor invitere til nytt møte første kvartal i år for å se om løftene gjenspeiles i budsjettene i kommunene og fylket, sier Stang. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Fagbladet 1/2008 > 27 «Store mor» var begrepet Georg Apenes fra Datatilsynet brukte da han gikk til angrep mot velferdsstaten under Personvernkonferansen i begynnelsen av desember. Apenes er bekymret for hva effektiviseringen og omleggingen til ny teknologi vil gjøre med personvernet i velferdsstaten. – Personvernets viktigste konkurrent er behovet for trygghet, oversikt og for å skåne oss selv fra overraskelser. Mens vi alle tar avstand fra «Store bror» har vi fått atskillig mer sans for «Store mor». Bare «Store mor» vet hva som tjener meg best. Hun ønsker ikke noe annet enn å beskytte meg, uttalte Apenes. Sensitivt Med bedre teknologi og mer effektive systemer for innhenting og lagring av informasjon står offentlig sektor overfor en situasjon som for eksempel vil kunne gjøre det lettere å få tilgang på nødvendige helseopplysninger i nødstilfeller. Samtidig åpner dette for at sensitive personopplysninger blir tilgjengelig for et langt større antall mennesker enn det de er nå. – Å framstille velferdsstaten som en trussel kan jo ikke være helt rett. Det blir for lettvint, sier forsker ved Avdeling for forvalt- PERSONVERNER: Georg Apenes fra Datatilsynet. ningsinformatikk Tommy Tranvik. Han ser problemet, men er likevel ikke helt enig med Apenes i hans resonnement. – Det er et dilemma hvor mye folk trenger å vite. Sannsynligvis er helsen viktigere for deg når du er syk enn det personvernet er. Begrensninger Både Apenes og Tranvik mener at det viktigste nå er at det blir tatt hensyn til hvem som bør ha adgang til hvilke opplysninger når nye datasystemer utformes. – I dag blir det ikke tatt nok hen- syn. Det er en tendens til at man lager systemene og tenker personvern etterpå, sier Tranvik. – Jeg forsøkte å formulere en problemstilling som jeg tror blir veldig aktuell. Kan vi både bevare velferdsstaten og skjerme borgeren? Den største utfordringen vil være å kunne si nei til kontrolltiltak som vil effektivisere, men som samtidig vil kunne trå personvernet for nær. Vi vil ha både i pose og sekk, men av og til tror jeg vi må si at dette vil vi ikke. Dette ønsker vi ikke, sier Apenes Tekst: KRISTINE KLEPPO Foto: Berit Roald, Scanpix fbaargang2008 fbseksjonKON