AKTUELT Riksrevisjonen møtte veggen Riksrevisjonen og Finansdepartementet må bite i gresset, mens Fagforbundet står igjen som vinner. Stortingsflertallet er uenig i ønsket om å statliggjøre skatteinnkrevingen, og mener kommunekassererne gjør en god jobb. Arnfinn Ihle, forbundsstyremedlem i Fagforbundet. ner som har betalingsproblemer,» påpeker flertallets innstilling. Vinden snur – Jeg er glad for at vinden snur. Alle kommunekassere, får nå en bekreftelse på at de gjør en god jobb, sier Arnfinn Ihle, forbundsstyremedlem i Fagforbundet. Ihle tviler på at statlige skatteoppkrevere ville klare å gjøre en bedre jobb enn de kommunale. Demokratisk forankret – Fagforbundet har jobbet mye med denne saken fordi vi mener at det er svært viktig at skatteoppkrevingen ligger så nær innbyggerne som mulig. Skatteoppkreverne kjenner lokale forhold og har gode forutsetninger for å få til en smidig og god innfordring som er demokratisk forankret, mener Ihle. Neste ord i saken kommer fra Stortinget som vil behandle innstillingen fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Om ikke lenge skal også Solberg-utvalget sende ut et notat om innkreving av offentlige krav på høring. Slik saken ligger an nå kan det virke som om spørsmålet om statliggjøring av skatteinnkrevingen er såpass punktert at det ikke vil bli tatt inn i høringsnotatet. Tekst og foto: VEGARD VELLE Saksordfører Kåre Fostervold fra Frp kaller det «absurd» å pålegge kommunene ansvaret for å kontrollere lønns- og arbeidsforhold hos leverandører og underleverandører i både inn- og utland. Mot uverdige forhold Statssekretær Wenche Lyngholm (SV) i Fornyings- og administrasjonsdepartementet avviser opposisjonens kritikk: – Hensikten med denne lovendringen har vært å oppfylle det vi har lovet i Soria Moria, nemlig å bekjempe sosial dumping. Vi er mer opptatt av å gjøre noe med uverdige forhold i arbeidslivet enn motforestillingene som har kommet, sier hun til Dagens Næringsliv. Flere kommuner, deriblant Moss og Bodø, har allerede vedtatt å legge ILO-konvensjonens regler til grunn for sin innkjøpspolitikk. Tekst: EINAR FJELLVIK Et stort flertall i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, representert ved Ap, SV, KrF og Sp, mener de kommunale skatteoppkreverne har gode resultater, og viser til dagens innkrevingsgrad på 99,7 prosent. Saksordfører har vært Carl I. Hagen fra Frp. Også Venstre, som ikke er representert i komiteen, forsvarer i et landsmøtevedtak den kommunale skatteinnkrevingen. Unngår konkurs Komiteen er positiv til at kommunekassererne tar hensyn til gjeldsofre og er tilbakeholden med bruken av konkursvåpenet. «Ved en videreføring av den lokale innkreving, vil det være lettere å bruke lokal kunnskap i innfordringsarbeidet. Slik kan en på en bedre måte ivareta også andre hensyn Stortinget tidligere har vært opptatt av i forhold til enkeltperso- Strid om dumpingtiltak «Absurd», mener opposisjonen etter at de rødgrønne sikret flertall for at kommunene får plikt til å påse at de ikke kjøper varer og tjenester produsert på sosiale dumpingvilkår. Den rødgrønne fraksjonen i næringskomiteen sikret i midten av desember flertall for regjeringens forslag til endring av lov om offentlige innkjøp. Det betyr at kommuner, fylker og offentlige virksomheter, som helseforetakene, heretter får plikt til å ta inn klausuler i sine innkjøpskontrakter om at ansatte hos leverandører og underleverandører skal ha «lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale». Soria Moria-oppfølging Lovendringen er en del av regjeringens arbeid med å gjennomføre ILO-konvensjon nr. 94 om arbeiderklausuler i offentlige arbeidskon- trakter. Konvensjonen er tidligere gjort gjeldende i staten, og de rødgrønne partiene lovde å gjøre den gjeldende også for kommunesektoren. LO tilfreds Da saken var ute på høring sist vår, sa LO seg «meget tilfreds» med regjeringens forslag, mens arbeidsgiverorganisasjonene vendte tommelen ned. Det samme gjør opposisjonen på Stortinget. – En samlet opposisjon går helt imot forslaget. Vi har ikke tatt oss bryet med å foreslå endringer en gang, sier Torbjørn Hansen (H) til Dagens Næringsliv. NYE REGLER: Klausuler om anstendige lønns- og arbeidsvilkår skal heretter inn i kommunenes kontrakter når de kjøper tjenester. 28 > Fagbladet 1/2008 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2008 fbseksjonKON