GLADE: Tillitsvalgt ved Granvin sjukeheim, Ingrid Sæbø (t.v.) med tre av kvinnene som vant fram i Hardanger tingrett: Sissel Varberg, Inger Hagatun og Margrete Osa Haugsnes. Dobbeltkommunikasjon? Oppskriftshefte Forhandlingsenheten i Fagforbundet har laget heftet Retten til deltid – praktiske virkemidler. Heftet er spesielt beregnet på tillitsvalgte, og inneholder tips om hvordan man kan gå fram for å få bukt med uønsket deltid. Heftet blir sendt til fagforeninger, hovedtillitsvalgte, kompetansesentre og fylkesstyrene. Flere hefter kan bestilles på intern.post@fagforbundet.no. En pdf-fil av heftet kan lastes ned fra fagforbundet.no. Kampen for heltid Fagbladet sender med denne utgaven ut et temahefte med undertittelen «Det er mulig å bli kvitt uønsket deltid». I dette heftet har vi fått med oss forsker Nina Amble fra Arbeidsforskningsinstituttet, en av landets fremste eksperter på deltidsarbeid. Amble har undersøkt tiltak mot uønsket deltid i tre norske kommuner, og bringer kunnskapsrike og inspirerende analyser av hva som skal til for å få bukt med problemet. Fagbladets journalister har reist rundt i landet for å finne gode eksempler på at det er mulig å gjøre noe, og bringer fyldige reportasjer fra vellykkede deltidsprosjekter. Flere eksemplarer av temaheftet kan bestilles fra nettbutikken på www.fagforbundet.no KS har de senere årene hatt flere kampanjer for å avskaffe uønsket deltid i kommunene. – Dette gjør vi ut fra en kvalitetstankegang. Hvis vi får flere på heltid, vil vi være bedre i stand til å utnytte kompetansen, sier Bente Stenberg-Nilsen, fagsjef i avdeling for arbeidsgiverutvikling og omstilling. – En skikkelig dialog mellom arbeidstakere og arbeidsgivere vil være et godt utgangspunkt, uttaler hun. småstillingene som florerer i landets kommuner. – Vi har hatt ryddeaksjon tidligere, men saker har aldri før blitt prøvd i retten. At denne dommen kom i en liten kommune viser Stenberg-Nilsen ser ingen umiddelbar motsetning mellom det å ha kampanjer mot uønsket deltid samtidig som de stiller med advokatbistand til en kommune som er i retten nettopp på grunn av bruk av småstillinger og vikarbruk. Hun forklarer at KS-advokatene er organisert som et eget advokatkontor, og bistår medlemmene i den grad de ønsker det. Det er derfor ikke KS' oppgave å ta stilling til innholdet i hver enkelt sak. for de fire, men dette ble ikke etterkommet av retten. – Erstatningen er ikke det viktigste. Det viktigste er at disse kvinnene har fått fast full stilling slik de har krav på. prinsippene med enda større tydelighet. Man kan ikke basere seg på å bruke deltidsansatte, selv om man er en liten kommune, uttaler hun. – Som forventet Fagforbundets advokat Kjetil Edvardsen representerte de fire kvinnene i Granvin. Han er fornøyd med utfallet av dommen, og sier at den stort sett var som forventet. FORNØYD: Fagforbundets advokat Kjetil Edvardsen. Denne dommen er en viktig stemme i debatten om uønsket deltid, uttaler han. HK gratulerer Peggy Hessen Følsvik, 2. nestleder i Handel og Kontor (HK), er svært fornøyd. – Dette er strålende, sier hun til Fagbladet. Følsvik kjenner selv situasjonen godt fra luftfartsbransjen. Retten vedtok at tre av kvinnene skal anses som fast ansatt i 100 prosent stilling fra 1. januar 2005. En fjerde kvinne skal anses som fast ansatt i 75 prosent stilling. Fagforbundets advokat hadde også på vegne av kvinnene framsatt krav om erstatning for tapt arbeidsinntekt – Da jeg var klubbleder, hadde vi flere saker med kvinner som ble gående i småstillinger. Men fordi det som regel ble løst fra sak til sak når det ble litt press på arbeidsgiver, kom det aldri noen dom. For gruppene som Handel og Kontor representerer, er det et problem at vi ikke har noen dommer som skaper presedens. Fagbladet 1/2008 > 55 fbaargang2008 fbseksjonKON