NYTT > FLERE UFØRETRYGDETE Det er ikke lenger stigmatiserende å være uføretrygdet. Det er medvirkende til at antall uføretrygdede øker, sier forskningssjef Svenn-Åge Dahl i Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) til nettstedet forskning.no. > MER FOR DE FATTIGE Regjeringen kan ikke se velgerne i øynene foran stortingsvalget i 2009 uten å ha gjort mer for å innfri sitt løfte om å avskaffe fattigdom, sier leder i Fagforbundet, Jan Davidsen i et intervju med Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). > ENKLERE FOR UTLENDINGER Fra 1. januar kan alle utlendinger fra EØS-området som er omfattet av overgangsreglene komme raskere i jobb i Norge. Det kreves bare at de har levert søknad om oppholdstillatelse til politiet. > UENDRET SYKEFRAVÆR Det totale fraværet (egenmeldt pluss legemeldt) var på 6,8 prosent i 3. kvartal 2007. Det er uendret fra 3. kvartal 2006. Det legemeldte sykefraværet gikk ned med 0,5 prosent fra 3. kvartal 2006 til 3. kvartal 2007, og er nå på seks prosent. > ØKER SOSIALSATSENE Arbeids- og inkluderingsdepartementet melder at de har justert opp de veiledende satsene for sosialhjelp med 2,5 prosent. For en enslig betyr det en oppjustering fra 4600 til 4720 kroner i måneden. > YORKSHIRESKOLEN Yorkshireskolen er et tilbud til tillitsvalgte, fortrinnsvis på lokalt nivå, som opplever et behov for å kunne forstå og gjøre seg forstått på engelsk. I år holdes det to kurs i periodene 5.– 8. oktober og 26. oktober– 8. november. 4 > Fagbladet 1/2008 Seier i Arbeidsretten om brannlederlønn Arbeidsretten har i en enstemmig dom gitt Fagforbundet medhold i at ledere i brann- og redningstjenesten skal ligge minst 8000 kroner over dem de er satt til å lede. Den konkrete saken gjelder Hadsel kommune, der Fagforbundets medlem Bjørn Pettersen leder branntjenesten som er organisert som deltidskorps. Dommen slår fast at sentral forbundsvis særavtale (SFS 2404 for Brann- og redningstjenesten) skal gjelde for leder av deltidsbrannkorps, også når vedkommende har en annen hovedstilling i kommunen, uten lederoppgaver. Arbeidsretten finner at Bjørn Pettersen må anses som en leder som omfattes av særavtalen pkt. 4.1 i situasjoner hvor han utøver sin funksjon som brannmester. Det gjelder når han utøver konkret ledelse overfor annen person i brannkorpset, når han i egenskap av brannmester leder øvelser, og under utrykninger er han å anse som skadestedsleder. Dommen slår også fast at Hadsel kommune har tariffmessig LEDERLØNN: Arbeidsretten har slått fast at også leder av deltidsbrannkorps skal lønnes som ledere selv om de har en annen hovedstilling uten lederoppgaver. plikt til å foreta etterbetaling til Bjørn Pettersen for sin ledelsesfunksjon som brannmester. Prinsippsak – Denne dommen slår fast at du ikke trenger ha budsjett- og personalansvar for å bli omfattet av bestemmelsene om avlønning som leder, slik KS har hevdet, sier rådgiver Unni Rasmussen i Fagforbundets forhandlingsenhet. Hun framholder at hovedtariffavtalen i kommunesektoren generelt har en bestemmelse om at ledere skal lønnes høyere enn dem de leder, men uten at det er angitt beløp. I brannavtalen ble det avgjort i nemnd allerede 2004/2005 at ledere i brann- og redningstjeneste skal lønnes minst 8000 kroner over dem de er satt til å lede. – Selv om dommen fra Hadsel kommune omhandler leder i et deltidsbrannkorps, er prinsippet overførbart også til saker vi har om heltidsbrannkorps, sier Unni Rasmussen til Fagbladet. Tekst: MONICA SCHANCHE Befolkningsvekst gir kostnadssmell Arbeidsinnvandring og fødselsoverskudd gir Kommune-Norge 400 millioner kroner i uforutsette ekstrakostnader. Rett før jul la Statistisk sentralbyrå fram prognoser som viser at befolkningen vokser raskere enn tidligere antatt. Dermed vokser også kommunenes utgifter. Befolkningen her i landet har økt med 55.700 personer i løpet av 2007 – 15.000 flere enn tidligere antatt. KS anslår at kommunene får rundt to milliarder kroner i merkostnader fra 2007 til 2008 som følge av befolkningsendringen. Dette er nær 400 millioner mer enn hva Teknisk beregningsutvalg anslo i april i fjor, og som er lagt til grunn ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2008. Sammen med renteøkninger, økte pensjonskostnader, lønns- og prisvekst er befolkningsøkningen med på å trekke dette i retning av strammere rammer for kommunene. Det bodde 4.736.900 personer i Norge ved årsskiftet. En tredel av befolkningsveksten skyldes fødselsoverskudd, mens to tredeler skriver seg fra innvandring, særlig fra de nye EU-landene i ØstEuropa. Tekst: EVEN TØMTE Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2008 fbseksjonSAM