Foto: Per Flakstad GOD KVALITET: Steinar K. Nilsen i Byggforsk garanterer at NS-Insta 800 er et godt hjelpemiddel til god renholdskvalitet og godt inneklima. innførte kvalitetsstyrt renhold og tok i bruk NS-Insta 800, sier Nilsen. Han understreker at NS-Insta 800 er noe hele renholdsbransjen har gått sammen om, og han beklager at Jobo og MSO har valgt å stå utenfor dette brede samarbeidet. – Med NS-Insta 800 som en offentlig godkjent standard, har bransjen fått en felles dialog og felles forståelse av renholdskvalitet, det er jo nettopp dette vi har godkjente standarder for, sier Nilsen. Han er også sterkt uenig i at stan- darden baserer seg på subjektiv vurdering av synlig renhold, slik Einar K. Johnsen hevder: – Hensikten med å utvikle NS-Insta 800 var nettopp å lage et objektivt system for å fastsette og vurdere rengjøringskvalitet. Dette er ivaretatt ved at det brukes statistiske kontrollmetoder som tilfredstiller den europeiske standarden NS-EN 13549 som beskriver grunnleggende anbefalinger og krav til kvalitetsmålesystemer innen renhold. Innemiljøstandarden tilfredsstiller ikke disse kravene blant annet fordi den bygger på subjektive manuelle målinger og fordi den mangler beskrivelse av kontrollprosedyre. Den tilfredsstiller derfor ikke kravene til å være en standard i ordets rette forstand, sier Steinar K. Nilsen. – Forstår ikke Unni Myrvold mener det er feil å påstå at innføringen av Insta har gitt dårligere renholdskvalitet der den er innført. Hun viser blant annet til Ullevål Universitetssykehus i Oslo, der erfaringen er stikk motsatt. – Det er viktig å huske på at en standard bare beskriver kvaliteten på utført renhold. Det er opp til den enkelte bedrift eller enhets evne og kunnskap å organisere arbeidet slik at de kan levere den kvaliteten som beskrives, sier hun. – Når Jobo og MSO hevder at NSInsta 800 er en lavprisstandard, tror jeg rett og slett det kommer av at de ikke har forstått eller ønsker å forstå den, sier Unni Myrvold. – Vi hadde store forventninger til NS Insta 800 da den kom. Dessverre ble vi svært skuffet, sier Einar K. Johnsen i Jobo Personutvikling. Etter hans mening er NS-Insta 800 en lavkvalitets- og lavprisstandard som mest av alt er egnet til å åpne det offentlige markedet for private renholdsselskaper. Insta bygger på synlig renhet Da NS-Insta 800 kom, ble den analysert av Jobo Personutvikling. Ifølge Johnsen viser denne analysen og senere oppdateringer at standarden ville gi rammebetingelser for en lavpriskonkurranse på bekostning av kvalitet, helse, miljø og miljøansvarlige holdninger. Analysen er blant annet svært kritisk til at Insta-standarden bygger på det subjektive begrepet synlig renhet og standardens bruk av visuell kontroll og forbud mot bruk av manuelle kontrollmetoder, for eksempel fingre, penner, kluter og ekstra belysning. – Dette reduserer renholdernes mulighet til å levere kvalitet og er en innskrenkning i brukernes lovmessige rett til avdekke mangler ved innemiljøet. – Instaen åpner for en priskonkurranse der renholderne skal rekke over større områder på kortere tid på bekostning av kvalitet, helse og miljø. En slik konkurranse vil de offentlige renholderne ha store problemer med å vinne. Anbudskonkurransen i Drammen kommune og situasjonen der er et godt eksempel på dette, hevder Johnsen Innemiljøstandarden – et alternativ Han avviser at Jobo Personutvikling kritiserer Insta for å tjene penger på sitt eget renholdskonsept: – Da Insta kom, kunne jeg ha lagt den til grunn for vårt konsept og utviklingsarbeid og tjent nøyaktig det samme som i dag. Men som tidligere husstøvallergiker har jeg vært opptatt av kvalitetsrenhold og et godt inneklima. Jeg mente at det ikke var etisk riktig av meg å benytte og anbefale denne standarden, og jeg utviklet dermed Innemiljøstandarden. Den baserer seg på faktisk renhet og legger føringer for kvalitet og miljøsamarbeid. – Miljøserviceledernes Organisasjon (MSO) har prøvd den ut, og den ligger nå på internett til fri bruk for dem som måtte være interessert, sier Einar K Johnsen. 30 > Fagbladet 1/2008 – Insta, en lavprisstandard fbaargang2008 fbseksjonSAM