SEKSJONSLEDER Plogspiss-prosjekt Som del av en stor organisasjons- og evalueringsprosess i Fagforbundet, skal det gjennomføres et underprosjekt med plogspissyrker i alle seksjoner. Hver seksjon skal velge to yrkesgrupper, en fra videregående nivå og en yrkesgruppe med høgskoleutdanning. Målene med underprosjektet er å sikre at det yrkesfaglige arbeidet gjennom seksjonene får forståelse og gis status i fagforeningene slik Nye brosjyrer Seksjon samferdsel og teknisk har gitt ut to nye brosjyrer i folderformat. En er beregnet for brann- og redningspersonell, mens den andre er laget for vaktmestere. Folderne inneholder generell informasjon om forbundet og om seksjonen, og kan også brukes som innmeldingsblankett i forbindelse med verving.    PF Ny giv for faggruppe vann og avløp Faggruppa har etterlyst bedre dialog med seksjonsadministrasjonen sentralt. På et møte i fjor høst satte medlemmer av gruppa seg ned sammen med administrasjonens ledelse, og de ble enige om hvordan samarbeidet skal fungere til felles beste. Det ble også laget en prosjektplan for faggruppas arbeid de neste to årene. Blant annet skal gruppa avklare fagbrevjobbing innen mars i år, og to av faggruppemøtene i løpet av et år bør legges i forbindelse med oppsøkende virksomhet og arbeidsplassbesøk. Til dette arbeidet trengs noe markedsføringsmateriell som faggruppa håper at SST-administrasjonen kan finansiere. Dyrepleierne får egen faggruppe at seksjonsarbeidet blir styrket på alle nivåer. En suksess i forhold til de valgte yrkene vil gi inspirasjon for videre arbeid med andre yrker. Seksjonen vil gi yrkesfaglige tilbud i form av kurs, fagdager og materiell beregnet spesielt på disse to yrkesgruppene. Underprosjektet skal vare fram til sommeren 2009.    KES PF Lands- konferanse Landskonferansen i Seksjon samferdsel og teknisk (SST) finner sted fra 6. til 8. oktober 2009 på Gardermoen. De andre seksjonene avholder sine landskonferanser samtidig samme sted. Deler av programmet kan være felles etter nærmere avtale mellom seksjonene. Styret vil senere fastsette programmet for landskonferansen.    KES Dyrepleierne har vært medlemmer av seksjonen i rundt ett år. Det ble opprettet en faggruppe 2 som administrasjonen skulle ha ansvar for, men erfaringen så langt er at denne yrkesgruppa vil få mer tyngde gjennom en faggruppe 1. Norsk dyrepleier- og assistentforening har ca. 150 medlemmer, og mange flere er på vei til å melde seg inn hos dem. En faggruppe 1 vil også kunne gi positiv verveeffekt for Fagforbundet, mener SSTstyret.    PF Farlig frisørbransje Frisørenes yrkeskarriere er kort. I tillegg til ofte ubekvemme arbeidsstillinger, stående på harde gulv, utsettes frisørene for kjemiske, helseskadelige stoffer. Mange frisører må slutte i jobben på grunn av astma og allergier. I dag vet vi hvilke av de stoffene frisørene jobber med som er skadelige,. Det finnes alternativer på markedet. Hovedproblemet er dagens regelverk, som godkjenner bruken av kjemiske stoffer. Regelverket skiller ikke mellom forbruker og profesjonelle. Profesjonelle frisører utsettes for større mengder av de skadelige stoffene enn hva kosmetikkdirektivet tar høyde for. STEIN GULDBRANDSEN «De grønne frisører har også et ønske om å tilby kunder og medarbeidere et minimum av risiko for reaksjoner.» Tradisjonell hårpleie og farge markedsføres ut fra dagens lovlige regelverk, selv om vi vet at ingrediensene er kjent som lokalirrite- rende, giftige og miljøskadelige. Det finnes noen få «grønne frisører» som selv har valgt å gjøre noe med problemet. Enkelte gjør dette fordi det er den eneste mulige vei til å fort- sette i yrket, og andre gjør det forebyggende. De grønne frisører har også et ønske om å tilby kunder og medarbeidere et minimum av risiko for reaksjoner. Dette diskuteres i bransjen i dag. Så vidt vi vet har våre naboland, spesielt i Danmark, kartlagt utfordringene i langt større grad enn vi har i Norge. Se www.kbhmiljonet.dk/frisoer og videncenteret for allergi, www.videncenterforallergi.dk De grønne frisører har valgt å gjøre mer enn lovgivningen krever. Fagforbundet ønsker å informere bredt til alle som bør ha interesse av problemstillingen. Vi vil invitere interesserte organisasjoner i Norge til et møte i slutten av januar for å drøfte om vi kan få satt i gang noe i Norge, slik danskene har gjort. Målet er en bransje som er mindre belastende for utøvere og kunder, og ikke minst en mer miljøvennlig frisørbransje. 38 > Fagbladet 1/2008 fbaargang2008 fbseksjonSAM