«Ved forrige hovedoppgjør var vi ikke i mål før like oppunder jul.» Ann-Mari Wold, leder for forhandlingsenheten i Fagforbundet Fylkene har til dels svært sammenfallende oppfatninger av hva som skal være det aller mest sentrale i årets oppgjør, og etter nitid arbeid har de kommet fram til at følgende punkter skal ha prioritet: 1. Pensjon – Folk er opptatt av at vi skal opprettholde pensjonsrettighetene, både når det gjelder avtalefestet pensjon (AFP), tjenestepensjon og særaldersgrenser. I tillegg er mange opptatt av å få på plass flere og bedre seniortiltak, uttaler Wold. 2. Lønn – Tariffkonferansene uttrykker at de ønsker flest mulig sentrale forhandlinger, med et generelt tillegg til alle. I den grad det skal holdes lokale –Harisimagen – Forventningene til årets oppgjør er til dels store, tatt i betraktning utviklingen i samfunnet for øvrig, sier Solveig Løvik Norevik, fylkesleder i Fagforbundet i Sogn og Fjordane. –Menvårefolkharisimagenoger forberedt både på streik og andre ting. forhandlinger, er det ønske om at føringene skal komme fra sentralt hold, sier Wold, og legger til at Fagforbundet vil ha kompensasjon for lønnsetterslepet i forhold til privat sektor. 3. Etter- og videreutdanning – Folk som bruker tid og penger på å forbedre kompetansen sin, forventer en bedre uttelling for dette. 4. Arbeidstid – Rett til heltid og sekstimersdag er viktige krav. Likeså likestilling av skift- og turnusord- ninger, sier Wold. 5. Ubekvemstillegg – Tilleggene for helg- og nattarbeid, samt smusstillegget må bli høyere. 6. Økt instelønn for hovedtillitsvalgte – Noen av våre hovedtillitsvalgte går Tariffkonferansen i Sogn og Fjordane gikk inn for en økning av minstelønna til 300.000 kroner årlig. Helt nødvendig for å opprettholde en sterk offentlig sektor, mener hun. – Vi ser ofte at vi mister god arbeidskraft i alle ledd til private aktører, understreker Løvik Norevik. Fylkeslederen mener som mange andre at AFP blir den store prøvesteinen i årets oppgjør. ned i lønn når de tar dette vervet. Slik kan det ikke være, sier Wold, før hun bekrefter Jan Davidsens uttalelser om at årets oppgjør kan bli tøft. – Tilstanden i økonomien tilsier at det er rom for lønnsøkninger, slår hun fast. Oppsummeringen av tariffkonferansene skal opp i Fagforbundets arbeidsutvalg og forbundsstyre før LOs representantskapsmøte den 19. februar, hvor de inntektspolitiske retningslinjene vil bli behandlet. Fagforbundets landsstyre vil deretter fatte de endelige vedtakene på sitt møte i mars. Fagbladet 2/2008 > 15 Tariff fbaargang2008 fbseksjonHEL