SEKSJON HELSE OG SOSIAL > Turnusbråk Tillitsvalgte i Kongsberg vil stevne kommunen inn for Arbeidsretten hvis de ikke rydder opp i ulovlige turnuser. 37 > 3-2-1 Tiltak for å bedre arbeidsmiljøet og redusere sjukefraværet skal prøves ut ved 21 sjukehjem landet over. 38 > Lettere å finne Geria har samlet informasjon om hjelpemidler for personer med demens. Informasjonen fins i perm og på nett. 42 > – Fiktive underskudd i sykehusene Utreder skift og turnus Etter at det skar seg for en gruppe der partene i arbeidslivet skulle utrede skift og turnus, er det nå satt ned et ekspertutvalg. LO har en politikk for å likestille skift og turnus. LO-sekretær Trine Lise Sundnes sitter i referansegruppa sammen med andre representanter fra arbeidslivet. Ekspertutvalget under ledelse av økonomen Steinar Holden, er nylig kommet i gang med arbeidet og skal ha en innstilling ferdig 1. oktober. – Det fine med mandatet er at utvalget skal se skift og turnus i sammenheng med deltid, sier Sundnes. Hun peker på at likestilling mellom skift og sammenlignbar turnus og retten til heltidsstillinger er viktige likestillings- og likelønnskrav som LO har fremmet en rekke ganger. LO-sekretæren er opptatt av at arbeidet, særlig innen helse og omsorg, kan organiseres på en annen måte. – Hvis man legger om organiseringen og baserer seg på 100 prosent stillinger, er det mye å hente, mener hun. I tariffavtalene har helkontinuerlige skift 33,5 timer i uka, mot 35,5 for tredelt turnus. Kravet er at disse skal likestilles med 33,5 timer for begge. Tekst: STIG H. CHRISTENSEN Fagbladet 2/2008 > 27 Feil bruk av regnskapsprinsipper har ført sykehusene ut i et økonomisk uføre. Men underskuddene fins først og fremst på papiret, mener professor Bjarne Jensen. – Det sies at helseforetakene er et konkursbo, men helseforetakene våre er ikke noe konkursbo. Tvert imot har vi et velfungerende helsevesen, sier Bjarne Jensen, professor ved Høgskolen i Hedmark. På konferansen «Helsereform – utfordringer og løsninger» i januar presenterte Jensen en rapport med samme tittel som konferansen. Rapporten retter skarp kritikk mot regnskapssystemene i helseforetakene. – Forretningsbaserte regnskapsmodeller gir et feil bilde av situasjonen. Resultatet blir en økt opptatthet av lønnsomhetsberegninger på bekostning av pasientenes behov, dårlig økonomistyring og svekket politisk styring over sykehusene, anklaget Jensen. Kalkulerte underskudd Dersom sykehusene hadde fulgt samme regnskapsregler som kommunene, ville dagens enorme underskudd ikke vært der. I stedet for et akkumulert SKEPTISK: Bjarne Jensen, professor ved Høgskolen i Hedmark. underskudd på 18 milliarder kroner for perioden 2002 til 2006, ville man ifølge Jensens anslag ha et akkumulert resultat på 7,5 milliarder før renter og avdrag, eller 3,3 milliarder etter (avhengig av tempoet i gjeldsnedbetalingen). Hovedårsaken til forskjellen er at helseforetakene etter disse forretningsmessige regnskapsprinsipper opererer med avskrivninger, en kalkulert størrelse Jensen mener er lite hensiktsmessig ut fra helseforetakenes formål. – Man leker forretning Kombinert med en oppfatning om at Norge bruker uforholdsmessig mye penger på sykehussektoren, fører det til et vedvarende press for stadig rasjonalisering og krav om mer effektiv drift. – Man får et rasjonaliseringspress på bakgrunn av litt fiktive regnskaper. Man leker forretning med noe som ikke er forretning mener høgskoleprofessor Bjarne Jensen. Tekst: EVEN TØMTE Foto: Kari-Sofie Jenssen fbaargang2008 fbseksjonHEL