AKTUELT Lærlinger i Sveio Sveio har bestemt seg for å ta inn fire lærlinger til høsten. Fagforbundet i kommunen har arbeidet i mange år for å vinne forståelse for at det er nødvendig. Sigrun Bøe Perez er strålende fornøyd etter mange års arbeid for å få Sveio kommune i Hordaland til å ta inn lærlinger. – Det har vært en eviglang kamp å få kommunen til å skjønne at det blir krise om fem–seks år når mange hjelpepleiere går av for aldersgrensa, sier Bøe Perez, seksjonsleder, fagforeningsleder og hovedtillitsvalgt i kommunen. Sammen med ungdomstillitsvalgt i kommunen møtte hun rådmannen for å forberede deltakelse på LO Sunnhordlands utdanningskonferanse i slutten av januar. Representantene fra Fagforbundet syntes kommunen da måtte ha noe å tilby. – Resultatet ble at kommunen til høsten vil ta inn tre lærlinger innen helsefag. De er garantert minst 50 prosent stilling og et stipend på 10.000 kroner. Det blir også plass til en lærling innen barne- og ungdomsfag. Denne lærlingen får stipend, men ikke noe løfte om stilling. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Uenighet om Iplos Fagforbundet og brukerorganisasjonene frykter for at taushetsplikten brytes hvis Iplos-registreringen blir som direktoratet ønsker. Fagforbundet, Funksjonshemmedes fellesforbund, Norsk handikapforbund og Norsk pensjonistforbund har siden mai 2007 vært med i ei arbeidsgruppe i Sosial- og helsedirektoratet. Gruppa skulle endre og videreutvikle Iplos (Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk). Nå er samarbeidet avsluttet, og direktoratet avslutter endringsarbeidet på egen hånd. Stor uenighet – Det har vært stor uenighet mellom direktoratet og organisasjonene, og våre synspunkter ble inntil midten av desember ikke alltid tatt med i direktoratets referater fra arbeidsgruppas møter, forteller Siri Bøgh, rådgiver i Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS). Ett av stridsspørsmålene har vært om brukernes diagnose skal registreres. Direktoratet ønsker en registrering, mens organisasjonene mener dette kan få en rekke uheldige konsekvenser, blant annet svekket taushetsplikt. Rettsvern – Hensynet til pasientens rettsvern tilsier at diagnosene holdes utenfor Iplos-registeret, sier Bøgh som har deltatt i direktoratets arbeidsgruppe. Fagforbundet er heller ikke enig med direktoratet når det gjelder håndtering av uenighet mellom tjenestemottaker og fagpersonell om hva som skal registreres. – Vi mener pasientens rett til samtykke best ivaretas ved at det er de selv som avgjør hvilke opplysninger som er relevant, sier Kjellfrid Blakstad, leder i SHS. Hun mener ansatte i pleie og omsorg vil bli stilt overfor vanskelige faglige og etiske dilemmaer dersom de må registrere opplysninger mot den enkelte brukers vilje. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Brustad møtte fadderelev Sylvia Brustad har vært fadder for Marianne Søbakken siden i sommer. Da Brustad var i Hedmark i januar, møtte hun eleven fra helse- og sosialfag ved Storhamar videregående skole på Sætre aldershjem. De to har hatt kontakt via inter- VISTITT: – Vi elsker å ha Marianne hos oss, betror Ella Øyen omsorgsministeren. nett siden i sommer, og Søbakken ble nå invitert til Oslo og departementet. – Vi trenger flere som deg, sa omsorgsministeren ifølge Østlendingen da de møttes. Den kommende helsefagarbeideren har vært lærling på et sjukehjem i Spania, et bofellesskap i Elverum og er nå på et sjukehjem i samme kommune.    KAS Foto: Rune Hagen/Østlendingen 28 > Fagbladet 2/2008 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2008 fbseksjonHEL