Psykiatrien bygges ned Helse Nordmøre og Romsdal fortsetter nedbyggingen av psykiatrien. Fagforbundet må trolig kjøre en rekke saker i Arbeidsretten. Tekst: KARIN SVENDSEN Helse Nordmøre og Romsdal har sendt beskjed til 148 ansatte ved psykiatrisk avdeling på Hjelset om at de helt eller delvis er overtallige. De står i fare for å miste jobben sin, eller de kan bli flyttet til andre avdelinger. Mange eldre – Dette gjelder stort sett hjelpepleiere og assistenter, men også noen sekretærer og noen få sjukepleiere, forteller Knut Ivar Egset, foretakstillitsvalgt i Helse Nordmøre og Romsdal. Han opplyser at ledelsen har inngått avtale med Personalhuset om at de som selv sier opp jobben, kan få hjelp til å finne en ny jobb. – Men mange av dem som er rammet, har passert 60 år og har følgelig små muligheter til å finne seg en ny jobb. De mister også rett til AFP og fordelene ved særaldersgrensa hvis de mister jobben nå. Foretakstillitsvalgte forteller også at de ansatte har fått tilbud om en sluttpakke med lønn i fem måneder. – En slik ordning kan vi ikke anbefale. De fleste har jo en oppsigelsestid på seks måneder, og da blir det bare rart å tilby lønn i kortere tid enn det, mener han. Til Arbeidsretten Marius Granås, rådgiver ved Fagforbundets kompetansesenter i Trondheim, har i møte med dem som har fått varsel om oppsigelse, sagt at forbundet vil bringe hver enkelt sak inn for Arbeidsretten. Egset mener de ansatte og pasientene er sviktet av ledelsen. – Styrelederen i Helse Nordmøre og Romsdal har gått med på en nedtrappingsplan som innebærer at vi skal kutte med 75 millioner kroner i løpet av fire år i stedet for fem år som var den opprinnelige planen. Han legger til at nedtrappings- planen ble vedtatt bare en måned før politikerne kom med i styret i 2006. – Det var helt bevisst. For noe sånt ville politikerne aldri gått med på. Mange forsøk Fagforbundet i Helse Nordmøre og Romsdal har vært i departementet og møtt statssekretær Wegard Harsvik uten at det ifølge Egset kom noe ut av det. – Vi har også, sammen med Norsk Sykepleierforening og Legeforeningen, fått Roar Eilertsen i De Facto til å lage en rapport om utviklingen av psykiatritilbudet i regionen. Den er svært kritisk, for nedbyggingen på Hjelset innebærer en enorm forringelse av tilbudet til psykiatriske pasienter i området. Fagforeningene har tidligere fått igjennom at revisjonen så på hvordan helseforetaket brukte de midlene som skulle gå til psykiatrien. – Det viste seg at pengene ble brukt til mye annet, som for eksempel nedbetaling av gjeld, sier Egset. PSYKIATRI: – Det er langt mellom opptrappingsplanen for psykiatri og virkeligheten i Helse Nordmøre og Romsdal, mener foretakstillitsvalgt Knut Ivar Egset. «Det viste seg at pengene ble brukt til mye annet, som for eksempel nedbetaling av gjeld.» KNUT IVAR EGSET Fagbladet 2/2008 > 41 Foto: Gøril Egset fbaargang2008 fbseksjonHEL