FOKUS God fysisk form viser seg å være en god forsikring mot slag. Nok fysisk aktivitet kan halvere risikoen. > ANDREAS R. GRAVEN Forskningsjournalist I denne artikkelen beskrives hvordan god fysisk form kan halvere risikoen for slag. Hurtig sykehusinnleggelse ved slagsymptomer kan forhindre minst 1000 hjerneslag i året. Artikkelen er tidligere publisert på www.forskning.no Ta et tak for færre slag 44 > Fagbladet 2/2008 FOLK SOM ER i god fysisk form etter fylte 40 år, kan halvere risikoen for slag, sammenlignet med de som for eksempel ikke klarer å gå ubesværet i trapper eller å løfte skikkelig. Dette ifølge en ny studie fra University of Cambridge, England, som ble publisert i tidsskriftet Neurology i desember. Samtidig viser en annen engelsk studie at flere hundre slagtilfeller kunne vært unngått årlig – hvis folk som opplever drypp, transitorisk iskemisk attakk (TIA), hadde kommet raskere til spesialist. Forskere ved University of Manchester, England står bak dette forskningsarbeidet, som nylig ble publisert i Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry. ENKELTE HAR HEVDET at «fourties is the new thirties». Med tanke på at slagrisikoen øker med alderen, kunne man kanskje ønsket at de hadde rett? Uansett; det gjelder å holde seg aktiv, hvis slagrisikoen skal holdes nede når middagshøyden passeres – og vel så det, ifølge studien fra University of Cambridge. Her undersøkte forskerne 13.615 menn og kvinner i alderen 40–79 år i tidsrommet 1993–1997. Ingen av dem hadde da hatt slag, hjerteinfarkt eller kreft. Et og et halvt år etter undersøkelsesperioden ble deltakerne bedt om å levere inn et skjema der de selv rapporterte sin fysiske helse. Da skulle de for eksempel svare på om de klarte å bære posene hjem fra matbutikken, i hvilken grad de orket å gå i trapper, og om de kunne løfte og bøye seg. Senere fulgte alder, kjønn, kroppsmasseindeks, høyt blodtrykk, kolesterol, røyking, diabetes, fysisk aktivitet, sosial klasse, alkoholforbruk og luftveisfunksjon. «Personer som rapporterte om god fysisk helse hadde betraktelig lavere risiko for å få slag,» fastslår studiens forfatter Phyo Kyaw Myint ved University of Cambridge i England. Han sier at folk som er i elendig form representerer en høyrisikogruppe for å få slag. «Denne fysiske funksjonstesten kan identifisere tilsyne- «Folk som er i elendig form representerer en høyrisikogruppe for å få slag.» forskerne opp i 2005 ved å kartlegge hvor mange som hadde blitt rammet av slag. Folk som scoret i toppsjiktet (den øverste firedelen) på den fysiske funksjonstesten hadde 50 prosent lavere risiko for å rammes av slag enn de som fikk de laveste testskårene. Disse funnene forble uforandret etter at forskerne hadde justert for latende friske menn og kvinner som har økt slagrisiko, og som kan dra fordel av forebyggende behandlingsformer,» mener Myint. Phyo Kyaw Myint legger ikke skjul på at dårlig fysisk form også kan bety underliggende helseproblemer som for eksempel kronisk betennelse – som igjen kan føre til hjerte- og fbaargang2008 fbseksjonHEL