SEKSJONSLEDER Balansekunst SHS Nordland arrangerte to dagers kurs for ambulansepersonell i Bodø i slutten av januar. Deltakerne ble blant annet skolert på helsepersonelloven og pasientrettighetsloven. Andre temaer var unntaksmuligheter og rettigheter i forhold til vaktsystem og aktsomhetsbegrepet i vegtrafikkloven. John Grimsby foreleste også over temaet balansekunst i ambulanse. SHS i Nordland ville med disse to fagdagene gi mulighet både til å tilegne seg ny kunnskap og tid, rom og inspirasjon til refleksjon.    KES Tvang i psykiatri Seksjon helse og sosial (SHS) skal sammen med en rekke brukerorganisasjoner, Norsk Psykologforening og Norsk Psykiatriforening være representert i programkomiteen for årets dialogseminar på Falstadsenteret i Sør-Trøndelag. Senteret er et minnested og senter for menneskerettigheter. Johnny Skogsrød, seksjonsansvarlig i helseforetak Nedre Telemark, representerer SHS i programkomiteen. Tre av Fagforbundets tillitsvalgte deltok på Falstadsenterets dialogseminar i november. Hovedtema var bruk av tvang i psykiatri.    KES Folkeskikk i Oppland SHS Oppland skal arrangere en fagdag om folkeskikk og usikk på jobben. De har engasjert psykolog Jan Atle Andersen til å forelese om konflikthåndtering. Målet med fagdagen på Reinsvoll er å gi konkrete og anvendbare kjøreregler for at nag, sinne, fortvilelse, frustrasjon, angst, bitterhet og lidelse kan vike plassen for de konstruktive tilnærmingene kolleger i mellom, ledere i mellom og mellom leder og medarbeider.    KES Europa til Ålesund SHS skal arrangere en faglig konferanse for EPN (Europeen Practical Nurses) i Ålesund i juni. Gjennomgående tema for konferansen vil være livsglede og arbeidsmiljø. Mia Vabø, som har forsket på arbeidsvilkår i hjemmetjenesten i de nordiske landene, vil være en av foreleserne. Det endelige programmet skal være ferdig innen 1. mars.    KES Hjelp til kvikksølvskadde SHS har en egen nettside for kvikksølvsaken. Her finner du nyheter og brev som er sendt ut til medlemmer som seksjonen regner med har arbeidet med kvikksølv. Rådgiver i SHS, Hermann Albert, understreker at Fagforbundet, i motsetning til Delta (tidligere KFO), hjelper alle medlemmer som mener de har tatt skade av arbeidet med kvikksølv. – Dersom ett av våre medlemmer ikke får medhold hos Nav, overtar vi saken, sier Albert. – Den eneste forutsetningen for at du skal få hjelp fra Fagforbundet, er at du oppsøker primærlegen din og får en rekvisisjon for en undersøkelse. Når saken er sendt og behandlet i Nav, følger vi hver enkelt sak videre.    KES ambulansepersonell.no Seksjon helse og sosial minner om nettstedet ambulansepersonell.no, nettstedet for AMK- og ambulansepersonell organisert i Fagforbundet. Der finnes aktuelle nyheter, tips for faglig oppdatatering og ikke minst et mye brukt debattforum.    AH Alt kan registreres Iplos. Det er forkortelsen på pasientregisteret som kommer til å styre hverdagen for alle som jobber med helse og omsorg. Her skal måles og veies. På millimeteren. Intimhygiene, funksjonsnivå, påkledningsevne og diagnoser. Alt skal med. I følge myndighetene skal pasientregisteret brukes til å øke kvaliteten på tjenestene som tilbys. Jeg tror ikke helt på det. Pasientregisteret skal for eksempel ikke registrere hvilke behov pasientene har for å kunne delta i samfunnsaktiviteter, hvor mange glass rødvin man kunne tenke seg i uka, eller hvor ofte man vil besøke familien. Det registrerer ikke når søknader blir sendt, slik at man kan måle hvor lang tid det tar før man får hjelp. KJELLFRID T. BLAKSTAD «Det nye skjemaveldet vil reise seg som en mur mellom pasient og helsearbeider.» Vi som jobber i pleie- og omsorgssektoren jobber der for pasientene. Det er de som skal ha det bra. Det nye skjemaveldet vil reise seg som en mur mellom pasient og helsearbeider. Tillit, trygghet og dialog blir erstattet av avkrysningsbokser. Med andre ord – dette er ikke et register for mottakerne av helsetjenester. Det er et register for tilbydere av helsetjenester. Registeret bryter grunnleggende rettigheter vi mennesker har. For det første har alle rett på helsetjenester, også de som nekter å registrere seg i Iplos. Derfor er det helt uholdbart at det ikke er noen mulighet for å reservere seg mot å være med i registeret. For det andre uthuler registeret prinsippet om helsepersonell–pasient-konfidensialitet, fordi diagnoser skal legges inn i registeret. På toppen av dette er registeret pseudonymisert, ikke anonymisert. Derfor kan man ikke registrere hva den enkelte trenger, men man kan for eksempel finne fram til tidligere diagnoser som ikke har noe med dagens pleiesituasjon å gjøre. I små gjennomskinnelige samfunn gir ikke dette nok personvern for pasientene. Jeg mener prinsipielt at myndigheter bør ha en god grunn til å samle og beholde informasjon – og be om tillatelse for hver gang informasjon innhentes. Det omvendte prinsippet er innført med Iplos. 46 > Fagbladet 2/2008 fbaargang2008 fbseksjonHEL