DEBATT > ORGANISASJON Forbundets kontingent Dette er et svar på debattinnlegget fra Helge G. Galtrud om kontingenten i Fagforbundet i Fagbladet nr. 1/2008. Kontingenten i Fagforbundet er satt til 1,45 % av inntekten for alle medlemmer. Maksimumsbeløpet er 407 kroner. Dersom fagforeningen har lokal tilleggskontingent vil total maksimumskontingent være tilsvarende høyere. 50 fagforeninger har søkt om og fått innvilget lokal tilleggskontingent. Forbundet har prosentkontingent, slik at jo mindre medlemmet tjener, jo mindre betaler de. Dette er bevisst valgt av landsmøtet som en solidarisk ordning. Medlemmene betaler kontingent etter samme prosentsats. Dette er et rettferdig system som kommer de som tjener aller minst til gode. I tillegg til prosentkontingenten kommer obligatoriske forsikringer som LO Favør kollektiv hjem 61 kroner (innbo- og løsøreforsikring), Fagforbundets stønadskasse 15 kroner (engangsutbetaling ved medlemmets død som tilsvarer 1/5 G), OUO-fondet 21 kroner (inntektene i fondet disponeres bl.a. til utdanningsstipend til medlemmer som tar etter- og videreutdanning). Til sammen er fastbeløpet som blir lagt til prosentkontingenten 97 kroner. Medlemmene betaler fastbeløp for kollektive forsikringer. Dette er ikke lagt inn i prosentkontingenten da beløpet dekker det forsikringen koster per medlem. Forsikringene gir fullverdige utbetalinger uavhengig av stillingsstørrelse. Ved innmelding får alle medlemmer et tilbud om gruppelivsforsikring. Den dekker uførhet, ulykke og død. Det er anledning * Fagforeningskontingenten gir fradrag i alminnelig inntekt. Hvis denne inntekten skattes med 28 prosent, betaler medlemmet 882 kroner mindre i skatt som følge av dette fradraget. (3150*    28% = 882). Bryter vi opp regnestykket, vil medlemskapet i Fagforbundet koste disse medlemmene henholdsvis kroner 14,35, 6,10 og 15,58 per dag når skatteletten trekkes fra. Eks 1    Eks 2    Eks 3 fra 01.03.08 kr 28.023,40 pr mnd    kr 11.000,pr mnd    kr 30.633,70 pr mnd Prmnd Prår Prmnd Prår Prmnd Prår Fagforeningskontingent, kr Kollektiv Hjem/innboforsikring, kr Stønadskassen, kr OUO-kontingent, kr = Sum, kr Skattelette = 3150* 28% = 882* kr = Sum, kr Pr dag, kr 407,00    4884 61,00    732 15,00    180 21,00    252 504,00    6048 73,50    882 430,50    5166 14,35 159,50 61,00 15,00 21,00 256,50 73,50 183,00 6,10 1914 732 180 252 3078 882 2196 444,00    5328 61,00    732 15,00    180 21,00    252 541,00    6492 73,50    882 467,50    5610 15,58 til å tilmelde seg denne ordningen uten legeerklæring. Forsikringen koster 270 kroner per måned. Det er anledning til å reservere seg mot den. Dersom man reserverer seg og ønsker medlemskap senere, kreves det legeerklæring. OUO-kontingenten er utdannings- og opplæringsfond som skal være med på å sikre etter- og videreutdanning for medlemmene i Fagforbundet. Støtten tar utgangspunkt i dokumenterte utgifter og er uavhengig av stillingsstørrelse. Medlemmene kan søke om støtte til: • Utdanning ved universiteter og høgskoler. • Utdanning i videregående skole og grunnskole (ny sjanse). • Etter- og videreutdanninger på ulike utdanningsnivåer. • Praksiskandidatopplæring. • Yrkesfaglige kurs. Landsstyret vedtok i møtet 12. desember 2007 at beregningsgrunnlaget for maksimalt kontingentbeløp endres fra tilsvarende lønnstrinn 45 i statens lønnsregulativ til lønnstrinn 50. Beregningsgrunnlaget reguleres årlig i henhold til lønnsutviklingen i medlemsmassen. Endring av beregningsgrunnlaget for maksimalt kontingentbeløp gjelder med virkning fra 1. mars 2008. Det er en forholdsvis liten andel av våre medlemmer som har lønn som overstiger grensen for maksimalkontingent. I tabellen over vises tre eksempler på utregning av kontingent. Eks. 1 viser medlem som tjener over grensen for maksimums- kontingent. Eks. 2 viser medlem som tjener under grensen for maksi- mumskontingent. Eks. 3 viser medlem som tjener over maksimumskontingent etter 1. mars 2008. Anne-Grethe Skårdal, 2. nestleder i Fagforbundet > SYKEHUS Omkamp om sykehusene Ifølge uttalelser fra LOs 2. nestleder, Geir Mosti, slik de er gjengitt i pressa, ønsker ikke fagbevegelsen en omkamp om fortaksmodellen. Langt fra alle i fagbevegelsen er enige med Mosti om det. Med utgangspunkt i bl.a. flere formuleringene i Fagforbundets handlingsprogram er det vel ganske langt på veg riktig å si at vi ønsker omkamp om foretaksmodellen. Erfaringene siden Fagforbundets landsmøte i 2005 har ikke akkurat svekket kravet om å gjøre noe med modellen. I Oppland har LO, Fagforbundet og Legeforeningen stått sammen i politisk streik under paroler som er sterkt kritiske til foretaksmodellen. To sitater fra Fagforbundets handlingsprogram 2005–2009: Fagforbundet vil: «Arbeide for at spesialisthelsetjenesten igjen kommer under sterkere demokratisk styring og reell folkevalgt kontroll.» «Fagforbundet arbeider for en sterkere nasjonal styring med spesialisthelsetjenesten. Foretaksorganiseringen og det øvrige rammeverk spesialisthelsetjenesten styres etter må endres. Forbundet krever en forpliktende plan for å sikre et likeverdig tilbud til alle, og en avklaring når det gjelder framtidig sykehusstruktur. En forpliktende handlingsplan for sykehusaktiviteten sammen med klare retningslinjer for lokalsykehusene er nødvendig for å videreføre et kvalitativt godt helsevesen. Fagforbundet vil arbeide for at bevilgningene til spesialisthelsetjenesten står i samsvar med de oppgaver og tjenester som skal utføres.» Helge G. Galtrud, leder LO i Sør-Gudbrandsdal > Fagbladet 2/2008 > 57 fbaargang2008 fbseksjonHEL 57