Sliterne må vente De som ikke oppfyller kravene til opptjening, må vente. Det er foreløpig uklart hvordan avtalefestet pensjon vil påvirke muligheten for å gå av tidlig. Dersom AFP skal deles ut som et kontanttillegg, slik regjeringen og Bjarne Håkon Hanssen ønsker, vil det for mange lavtlønte være avgjørende om dette tillegget også skal regnes inn i opptjeningen. Dette har regjeringen foreløpig ikke sagt noe om. I stedet tar den sikte på å komme tilbake til nærmere regler for dette når utformingen av AFP og tjenestepensjonsordningene er avklart. – Fagforbundet organiserer mange lavlønnsyrker. Veldig mange vil bli skadelidende dersom vi ikke får beholde AFP-ordningen, mener Anita Bråten. Tre modeller til ny AFP I begynnelsen av februar la AFP-utvalget fram tre ulike skisser til en ny modell for avtalefestet pensjon i privat sektor. Sannsynligvis vil man skjele til disse også når ordningene for offentlig sektor skal utformes. 1. Lik AFP-pott til alle som fordeles ut på alle AFP-årene. Dette vil føre til at de som går av tidligere taper stort i VIKTIG KAMP: Fagorganiserte er villig til å streike for å sikre en god avtalefestet pensjon. Også våren 2005 markerte fagbevegelsen sitt syn. forhold til de som går av seint. 2. Valgfri AFP innebærer at det opprettes to parallelle ordninger. Enten en ordning med høy AFP-utbetaling, uten mulighet til å jobbe ved siden av, eller en lavere AFP med mulighet for ekstrajobbing. 3. AFP som tidligpensjon. AFP blir utbetalt til AFP-pensjonister mellom 62 og 67 år, ingen AFP-utbetaling etter dette. Det vil være strenge begrensninger på mulighet til å jobbe ved siden av. Det vil være mulig å jobbe ubegrenset ved siden av tidlig pensjon fra Folketrygden, men da får en ingen AFP-utbetaling. – Ikke verdig avgang Åtte organisasjoner i arbeidslivet har deltatt i utvalget, som har vært ledet av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. Likevel er misnøyen stor i LO og de øvrige arbeidstakerorganisasjonene, som krever at en ny AFP ikke skal være dårligere enn dagens ordning. Fagforbundet er særlig opptatt av at AFPordningen må omfatte de store kvinnedominerte yrkene med lav lønn, begrenset opptjening og høye uføreandeler som følge av belastende jobber. – Vi kan ikke se at de beskrevne modeller fanger opp disse gruppenes behov for en verdig tidlig avgang, tilsvarende dagens AFP. Det blir en betydelig utfordring å få til en tilfredsstillende løsning, sier Fagforbundets leder, Jan Davidsen. En ny AFP-ordning skal gjelde fra 2010. Hvordan framtidas AFP skal se ut, blir avgjort ved vårens tariffoppgjør. Fagbladet 2/2008 > 17 Foto: Titti Brun fbaargang2008 fbseksjonKIR