AKTUELT Advarer mot ulikhet Digitalt bibliotek for barnevern Et nytt nasjonalt og digitalt bibliotek er opprettet: Biblioteket for barnevern og familievern. Den nye tjenesten er gratis og åpen hele døgnet. Ved å logge deg inn som ny bruker får du tilgang til ulike fagtidsskrifter, forskningsrapporter og rettskilder. Tjenesten vil også bidra med kunnskap i møte med brukere i barne- og familievernet. Bibliotekets tjenester er tilgjengelig for alle, og trolig spesielt nyttig for fagfolk, interesseorganisasjoner, andre bibliotek og brukere i barne- og familievernet. Regjeringens forslag om å stanse statlige øremerkede tilskudd til private barnehager fra 1. januar 2009 er for tidlig. Full barnehagedekning og kvalitet må være på plass først, mener Fagforbundet. Fagforbundet er glad for at retten til barnehageplass blir lovfestet i forslag til ny barnehagelov. Samtidig deler forbundet bekymringen til arbeidsgiversiden i private barnehager når det gjelder finansieringen. I en felles høringsuttalelse går fire arbeidsgiverorganisasjoner sterkt imot forslaget om at det øremerkede statlige tilskuddet skal innlemmes i en rammeoverføring til kommunene fra 1. januar 2009. Det kan føre til at kommuner prioriterer skole og eldreomsorg i stedet for barnehager, frykter Private Barnehagers Landsforbund og de øvrige private arbeidsgiverorganisasjonene. Kvalitet foran avkastning Fagforbundet, som organiserer om lag 3000 ansatte i private barnehager, er opptatt av forutsigbarhet og likebehandling. Forbundet mener det er for tidlig å stoppe øremerket statlig tilskudd og innlemme det i rammetilskudd til kommunene allerede fra 2009. – Innføring av rammetilskudd til kommunene bør utsettes til full barnehagedekning har satt seg, skriver Fagforbundet i sitt høringssvar. Forbundet understreker at kvaliteten i barnehagene må ivaretas, og ikke barnehageeiers ønske om avkastning. Forlanger tariffvilkår Det må også stilles krav om lønns- og arbeidsvilkår og pensjonsord- Illustrasjonsfoto: colourbox.com Du kan også sende spørsmål til en bibliotekar via e-post til bibliotek@bufdir.no Det nye biblioteket har nettadresse www.nbbf.no MoS KURSTILBUD AFTENSKOLEN Region 1 Dagklasser • Kveldsklasser • Fjernundervisning • Nettforelesninger KUNNSKAPSKURS • Helseassistent • Legemiddelhåndtering • Kosthold og livsstil • Pedagogikk • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Krisepedagogikk • Sorgogsorgreaksjoner • Utviklingspsykologi • Kommunikasjon • Ledelse VIDEREGÅENDE SKOLE • Helse- ogsosialfag • Ambulansearbeider • Barne- og ungdomsarbeider • Helsefagarbeider • Fotterapeut • Ortopeditekniker • Helsesekretær • Tannhelsesekretær • Farmasitekniker • Hudpleier • Aktivitør • Fellesfag(allmennefag) FAGSKOLEUTDANNING • Autismeomsorg • Barsel- og barnepleie • Eldreomsorg • Helseadministrasjon • Kreftomsorg • Psykisk helsearbeid • Rehabilitering • Spesialpedagogikk • Veiledning Ta kontakt på telefon 73 57 28 00 www.aftenskolen.no • E-post: trondheim@aftenskolen.no • Telefon: 73 57 28 00 ninger ved godkjenning av barnehagen, presiserer Fagforbundet i sitt høringssvar til forslag om ny barnehagelov. – Vi forutsetter at de private barnehagene har en økonomi som gjør at de kan gi de ansatte like- Mette Henriksen leder i Seksjon kirke, kultur og oppvekst verdige lønns- og pensjonsforhold. Dette er også en del av vårt krav til likebehandling, sier Mette Henriksen Aas. – Bør kommunene kreve tariffavtale for å gi tilskudd til private barnehager? – Når regjeringen sier i SoriaMoriaerklæringen at den går inn for likeverdige forhold, må syn bety vilkår etter det etter vårt tariffavtalen. Man har ikke likeverdige vilkår uten en tariffavtale i ryggen, sier SKKO-lederen til Fagbladet. Tekst: MONICA SCHANCHE Fagbladet 2/2008 > 29 fbaargang2008 fbseksjonKIR