NYTT > BEDRE LIVSKVALITET Det finnes ingen sammenheng mellom kortere arbeidsdag og bedre helse, konkluderer Fafo som har oppsummert forsøk med arbeidstidsforkortelser i Norge og Sverige. Samtidig er de fleste ansatte fornøyd med kortere arbeidsdag, og opplever å få mer overskudd når arbeidstida blir redusert. > PILLETOPPEN Over 13 prosent av hjemmeboende eldre i 80–90-årsalderen tar piller mot depresjon, og dermed topper de statistikken fra Folkehelseinstituttet. > OPSETH UT AV STYRET Tidligere statsråd Kjell Opseth (Ap) trekker seg fra styret i Helse Førde i protest mot de nye innsparingskravene fra Helse Vest. – Vi blir overstyrt på en måte som er helt i strid med intensjonene i helsereformen, og vi har ikke handlingsrom igjen, uttaler han til NTB. > ANTALL UFØRE ØKER FORTSATT 1,7 prosent flere mottar uføretrygd i dag enn for ett år siden. Blant unge øker antallet nye uføre med over 6 prosent. Ifølge Nav er imidlertid veksten i uføreavgang i ferd med å flate ut. > SAMISK STATISTIKK Samisk statistikk 2008 inneholder statistikk med relevans for samiske samfunnsforhold i Norge. Statistikken har i hovedsak en geografisk tilnærming, med vekt på samiske bosettingsområder nord for Saltfjellet. I tillegg inngår noe landsomfattende samisk statistikk. Publikasjonen bygger på allerede innsamlet og offentliggjort statistikk i Statistisk sentralbyrå eller på materiale som er stilt til disposisjon fra ulike samiske institusjoner. 4 > Fagbladet 2/2008 – Sikker forsyning viktig – Nettselskapene som har konsesjon må ha tilstrekkelig mannskap til selv å kunne utføre drift, vedlikehold og beredskap på eget nett, mener Fagforbundet og EL & IT Forbundet. I en felles uttalelse sier de to forbundene at markedsliberalisering og privatisering av strømforsyningen ikke er akseptabel. Bygget ned kunnskap De senere årene har en rekke energiselskaper konkurranseutsatt oppgaver innen drift, vedlikehold og beredskap av energinettet til egne juridiske enheter eller selskap uten tilknytning til nettselskapet som har konsesjonen. Samtidig har det skjedd en systematisk overføring av personell fra nettselskapene og over til entreprenørselskapene. På denne måten mener de to forbundene at konsesjonshaverne har bygget ned vital kunnskap og dermed svekket forsyningssikkerheten på det nettet de har konsesjon for. – Det er i situasjoner med strøm- brudd en ser hva lokalkunnskap, nærhet til feilstedet og tilgjengelig mannskap betyr for befolkningen som er rammet. Vi har hatt for mange eksempler på strømkunder som har fått store belastninger som følge av lange strømbrudd. Mye av dette kan spores tilbake til manglende lokalkunnskap og for liten tilgang på kompetente mannskaper, heter det i uttalelsen. NVE skjerper praksisen Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) la etter nyttår fram et rundskriv hvor direktoratet presiserer hvilke regler og omfang som tillates innenfor rammene av energilovgivningen når det gjelder å sette ut tjenester. Fagforbundet og EL & IT Forbundet tolker rundskrivet som en klar innskjerping av den praksisen som har fått lov til å utvikle seg i retning av å skape et privat marked for drift og vedlikehold av denne vitale infrastrukturen. Forbundene mener rundskrivet fra NVE er et viktig skritt i riktig retning, og at alle omstrukture- STRØMNETTET: Konkurranseutsetting har ført til at lokal kunnskap har gått tapt. ringer og selskapsdannelser som planlegges eller som har funnet sted de siste årene nå må tas opp til ny vurdering. Dette er forbundene svært tilfreds med. Tekst: PER FLAKSTAD Forbud mot sosial dumping Fra 1. mars blir det forbudt med sosial dumping i offentlige kjøp av tjenester. En ny forskrift skal sikre de enkelte arbeidstakere normale lønns- og arbeidsvilkår. – Det offentlige har som oppdragsgiver et særskilt ansvar for å opptre seriøst og motvirke sosial dumping. Derfor stiller vi krav til arbeidsstandarder og forsvarlig arbeidsmiljø for de arbeidstakere som jobber på offentlige oppdrag, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys. stille krav i sine kontrakter om at arbeidstakere er sikret normale lønns- og arbeidsvilkår. Dette gjelder ved kjøp av tjenester og bygge- og anleggsarbeider. beidsvilkår faktisk blir overholdt når kontrakten er inngått. Forskriften trer i kraft allerede 1. mars 2008, og vil gjelde anskaffelser som utlyses etter denne dato. Oppdragsgivere må dermed ta inn informasjon om kravene i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget. De må God oppfølgning er nødvendig dersom forskriften skal være et effektivt virkemiddel mot sosial dumping. Derfor krever forskriften også at oppdragsgivere gjennom-    også utvikle rutiner for effektiv fører nødvendig kontroll for å    kontroll og oppfølging. Fornyings og administrasjonsminister Heidi Grande Røys. Nå må offentlige oppdragsgivere sjekke om krav til lønns- og ar-    Tekst: BRITT ANDREASSEN Illustrasjonsfoto: Scanpix fbaargang2008 fbseksjonKON