DIN JOURNALIST    VI TAR SAKEN! dinjournalist@fagforbundet.no forhold, og iverksette de nødvendige tiltak ut fra dette. Arbeidsgiver skal dessuten organisere og tilrettelegge arbeidet under hensyn til den enkelte arbeidstakers alder, kyndighet, arbeidsevne og øvrige forutsetninger. For å kunne gjøre dette, er det viktig at arbeidsgiver får de nødvendige opplysninger fra arbeidstakerne. Dette kan imidlertid gjøres på flere måter (spørreundersøkelser osv.). Hvordan eventuelle medarbeidersamtaler skal løses i praksis er ikke regulert i loven, og det finnes ikke noe standardisert skjema som kan benyttes. Her, som i internkontrollen i virksomheten for øvrig, må dette tilpasses virksomheten og de ansatte. Dersom det er dårlig kommunikasjon mellom en overordnet og den ansatte, kan det stilles spørsmål ved hvor hensiktsmessig en medarbeidersamtale vil være. Medarbeidersamtalen er forutsatt å være fortrolig, og det innbefatter også at partene har tillit til hverandre. Dersom man har som mål selv å få det bedre på jobb, kunne påvirke egen arbeidssituasjon eller bedre forholdene mellom kolleger og/eller ledelse, vil medarbeidersamtalen være et viktig verktøy. Det er imidlertid viktig at man er godt forberedt til samtalen (f.eks. enige om å bruke felles skjema), at det skrives referat fra samtalen og at partene er enige om innholdet, oppfølgningsansvar og eventuelle frister. Anne-Gry Rønning-Aaby, juridisk avdeling i Fagforbundet 26 > Fagbladet 2/2008 Fagbladet tar gjerne imot tips fra leserne. Har du gode ideer eller nyttige erfaringer fra arbeidsplassen din, setter vi pris på at du forteller oss om det. Denne spalta er viet små reportasjer basert på tips. Skriv til dinjournalist@fagforbundet.no eller Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Beordring på jobb Når er det ordrenekt ikke å stille på jobb utenom ordinær arbeidstid? – På min arbeidsplass har vi en beordringsliste som skal bli brukt i «krisetilfeller». Jeg anser meg selv som en ansvarsbevisst arbeidstaker og sjekker beordringslista innimellom for å orientere meg om hvor jeg står i forhold til å bli ringt etter, forteller et medlem. Likevel skjer det at de som står før henne på lista kan være borte av vektige grunner. Da rykker andre raskere fram på lista uten at de er så godt forberedt på det. Ordrenekt? – Siden jeg har en krevende jobb i helsevesenet, så ser jeg fram til de få dagene jeg har fri. Og de har jeg allerede bestemt meg for å bruke til å gjøre ting jeg liker, eller bare slappe av. Spørsmålet er om det er ordrenekt ikke å kunne komme fordi jeg er i selskap og har inntatt alkohol, er på hytta to timer unna eller passer barnebarn? Medlemmet lurer på om hun skal møte opp med promille i blodet, ta med seg barnebarna eller måtte kjøre hjem fra hytta fordi hun er beordret på jobb? Vektige grunner eller uforsvarlighet – Blir du som arbeidstaker beordret, sier hovedtariffavtalen (HTA) § 6.2 og arbeidsmiljøloven § 10-6 at overtidsarbeid skal innskrenkes mest mulig. I tillegg sier arbeidsmiljøloven §10 at arbeidstaker har rett til fritak. Har BEORDRING: Kan man nekte å stille på jobb dersom man har selskapspromille? du helsemessige eller vektige sosiale grunner, kan du be om fritak. Overfører vi dette til dine eksempler, så er pass av barnebarn en vektig sosial grunn. Mens hytta eller selskap ikke er det, sier Hans Christian Monsen i juridisk avdeling i Fagforbundet. – Har man inntatt alkohol kan man ikke godt stille med selskapspromille. Skal man stå på liste for å være tilgjengelig for arbeidsgiver i fritida, så er det en vaktordning som skal kompenseres etter HTA. Arbeidsgiver plikter også ellers fritak hvis arbeidet kan utføres av andre eller arbeidet kan vente. Dette betyr at hvis arbeidstakeren blir ringt opp på fest, så kan en si at arbeidsgiver må finne en annen. Hvis en får pålegg om å møte, men nekter uten vektig grunn, og arbeidsgiver truer med oppsigelse hvis en ikke møter, kan manglende oppmøte være ordre- nekt som gir saklig grunn for oppsigelse. – Da må du ringe tillitsvalgt og be om råd om hvorvidt det er lurt å stå hardt på å nekte å komme på jobb, råder Monsen. Lav grunnbemanning Arbeidsmiljøloven sier i § 10-6 om overtid at «Arbeid utover avtalt arbeidstid må ikke gjennomføres uten at det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det». – På denne arbeidsplassen kan det se ut som om grunnbemanningen er for lav. Dermed er det mer bruk av overtid enn loven tillater. Monsen viser til en dom fra Høyesterett (dom av 21. september 2006) som omhandlet en midlertidig ansatt ambulansesjåfør. Den sier at virksomheten må ha forsvarlig grunnbemanning av fast ansatte. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2008 fbseksjonKON