SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON > Nav-utfordringer Nav-reformen fungerer etter intensjonen, men fortsatt gjenstår det å få til samarbeid der kommunen og staten er likeverdige partnere. 30> Ressursbase Personalavdelingen i Kristiansand er delt inn i seks team. De ansatte utgjør et sterkt fagmiljø og er en ressursbase for hele kommunen. 32> Storstilt tyveri Både kommuneloven og regnskapsreformen legger til rette for privatisering av vann og avløp. Et storstilt tyveri, mener fokus-forfatteren. 36> Rådgiver Fredrik Hellstrøm i Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon. Fokus på personalledelse Språkvasker byråkratiet Fra nå av skal skjemaer og standardbrev fra staten bli lettere å forstå. Fornyingsminister Heidi Grande Røys har bedt Språkrådet ved Sylfest Lomheim gå gjennom tolv standardbrev og elleve skjemaer i det statlige byråkratiet for å gjøre dem mer forståelige for folk flest, skriver VG. – Dessverre er det altfor mye tungt og dårlig språk i staten. Skjemaene vi har gått gjennom er nok ganske typiske. De er dårlig utformet, sier en lite imponert Lomheim. Han mener at det vanskelige språket er et resultat av jåleri blant juristene i staten. Men det er ingen vits i å gjøre folk til idioter, mener språkdirektøren. – En stat kan ikke fungere demokratisk uten at språket er godt. Det er store ting det er snakk om her. Språk er ikke noen kulturell kakepynt, uttaler han. Heidi Grande Røys mener at vanskelig språk kan forsterke forskjellene i samfunnet. Særlig innvandrere og språksvake får problemer i møte med skjemaveldet. Nå vil fornyingsministeren gi språkdirektøren flere oppgaver slik at byråkratiet skal bli lettere å hanskes med for den jevne nordmann. Lomheim er rede for oppgaven. Tekst: SANDRA LILLEBØ Fagbladet 2/2008 > 27 Personalmedarbeidere er valgt ut som et av plogspissyrkene i Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon. I februar arrangerer seksjonen en lanseringskonferanse for Fagbladets temahefte Personalledelse. velsen av temaheftet med denne konferansen, sier Hellstrøm. Konferansen om personalledelse avholdes i Oslo den 18. og den 19. februar – samtidig som temaheftet med samme navn blir sendt ut sammen med årets andre utgave av Fagbladet. Flere av bidragsyterne til temaheftet holder også innledninger på konferansen. – Konferansen er nyttig både for å bygge opp erfaring og kompetanse, og for nettverksbygging. Jeg håper vi får til gode diskusjoner, og gleder meg til å samle så mange personalfolk, sier Fredrik Hellstrøm. Tekst og foto: SANDRA LILLEBØ – Vi tror det er nødvendig å ha en helhetlig tilnærming til faget personalarbeid, sier Fredrik Hellstrøm, rådgiver i Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon. Som en av initiativtakerne til konferansen ønsker han å bidra med å utvikle et mer faglig opplegg for personalarbeiderne, og dermed gi disse en større faglig identitet. – Personalmedarbeiderne kan ha svært ulik bakgrunn, og det har strengt tatt ikke vært så mange rene yrkesfaglige utdanninger for dette faget. Nå ser vi derimot en tendens til at det opprettes flere høgskoletilbud, og i denne overgangsfasen vil vi være med på å skape en felles identitet, sier Hellstrøm til Fagbladet. – Viktige diskusjoner – Fagforbundet har mange medlemmer innen personalarbeid, og nå ønsker vi å markere utgi- fbaargang2008 fbseksjonKON