Staten må ikke overkjøre komm Nav-reformen ser ut til å fungere etter hensikten, men fortsatt gjenstår viktige utfordringer. En av dem er å bruke kommunene og den kommunale kunnskapen enda bedre enn i dag. Tekst: PER FLAKSTAD – Selv om brukerne nå har ett sted å gå, er ikke lovverket endret. Det betyr at vi har to sett regelverk å forholde oss til, noe som kan være tungvint. Det er heller ikke slik at Nav-reformen åpner alle dører for brukerne. Av og til har jeg inntrykk av at de har fått forventninger om en ny hverdag som vi som ansatte ikke har mulighet til å oppfylle etter de samme gamle regelverkene, sa leder av Nav Tjøme, Kristian Aas, på et seminar som ble arrangert av Arbeidsforskningsinstituttet i midten av januar. Aas kom fra stillingen som sosialsjef i kommunen, og som kommunal leder har han ikke lov til å ansette medarbeidere i statlig sektor, det vil si viktige stillinger på Nav-kontoret han er leder for. – En av de viktigste utfordringene for Nav-reformen er å få partnerskapet mellom kommunene og staten til å fungere som et reelt partnerskap mellom to likeverdige deltakere, sa han. Bedre Hele den store reformen skal gjennom en forskningsbasert evaluering. Rokkansenteret ved universitetet i Bergen har det overordnede ansvaret, men selve evalueringen skal gjennomføres av ni forskjellige forskningsmiljøer. Arbeidsforskningsinstituttet (Afi) har analysert erfaringene fra pilotprosessen, og resultatene ble presentert i rapporten «På vei mot en integrert velstandsforvaltning?» som kom like før jul i fjor. – Det bildet som Kristian Aas tegner av Nav Tjømes hverdag stemmer godt med våre funn, sa forskningsleder Tone Alm Andreassen i Afi på konferansen. – For mange har omstillingen vært tøff, og det sier seg selv at en stor og kompleks reform som omfatter 14.000 medarbeidere må ta tid og være gjenstand for noe prøving og feiling. Vår undersøkelse viser likevel at mer enn 70 prosent av de ansatte etter et halvt år mener bedre samarbeid er en gevinst ved det nye kontoret. Over halvparten mener også at det er blitt lettere å finne løsninger for brukerne. Det er derimot ikke så mange som mener at det er oppnådd bedre arbeidsflyt og raskere saksbehandling, sa Alm Andreassen. Utfordrende partnerskap Dataene for Afi-undersøkelsen er samlet inn ved en spørreundersøkelse. I tillegg er det gjennomført tre dybdestudier ved to store og et lite pilotkontor. Ifølge Alm Andreassen har omstillingen gått lettere ved små kontorer enn ved store. Trolig tar det lengre tid å omstille seg når forholdene blir større. Medarbeiderundersøkelsen viser at kontorer med enledermodellen blir vurdert som mer positiv enn kontorer med toledermodell. Samtidig 30 > Fagbladet 2/2008 unene Illustrasjonsfoto: Thomas Rasmus Skaug fbaargang2008 fbseksjonKON