viser dybdestudiene at måten det tverrfaglige samarbeidet er organisert på, har like stor betydning som ledermodellen når det gjelder å oppnå en mer integrert oppgaveløsning. Også Alm Andreassen pekte på partnerskapsmodellen som en stor utfordring. I to av tre dybdestudier har kontorene negative erfaringer med samarbeidet. Erfaringen er blant annet at staten ikke har hatt respekt for kommunens og de kommunalt ansattes kompetanse. – Partnerskapsmodellen er utfor- drende fordi statens tradisjonelle hierarkiske styringsform blir brutt på lokalt nivå. I stedet krever partnerskapsmodellen forhandling, dialog og gjensidighet. Det kan være ineffektivt, men det gir også nye muligheter i forhold til linjestyring ovenfra og ned, sa Alm Andreassen. Hun mente også at samarbeidet med andre aktører som ikke er underlagt statlig styring, blant andre helsetjenestene og arbeidsgivere, blir viktig for å oppnå Nav-reformens ambisiøse mål. – Felles kultur på forhånd Kristian Aas mente at mye også fungerer slik det var tenkt. Brukerne føler seg ikke lenger som kasteball mellom flere kontorer, og tjenesten oppleves som helhetlig og mer effektiv både blant ansatte og brukere. Ifølge Aas er også arbeidsmiljøet på Navkontoret i Tjøme godt. – Vi jobbet mye med å få på plass en felles forståelse og en felles kultur blant alle de ansatte før kontoret åpnet. Jeg mener et slikt arbeid i forkant er en forutsetning for et godt arbeidsmiljø, fortsatte han. – Men det hadde selvsagt gjort det enklere for meg hvis jeg som leder hadde hatt én og ikke flere sett med tariffavtaler og regler om medarbeiderinnflytelse å forholde meg til overfor de ansatte. Blant annet oppleves ulik lønn som svært problematisk, og det har jeg hørt om flere andre steder også, sa Aas. Lokal kunnskap – Kommune-Norge har bedt om denne reformen, så forutsetningene for å lykkes skulle være gode. Men en undervurdering av den kommunale innsatsen vil være et alvorlig hinder for å oppnå resultater. De lokale sosialkontorenes kunnskap er en kritisk faktor i forhold til om Nav-reformen skal lykkes eller ikke, sa KS-direktør Olav Ullern. VIKTIG SAMARBEID: Statlig og kommunal sektor må samarbeide som likeverdige partnere for at Nav-reformen skal bli vellykket, mener Kristian Aas (t.v.), Tone Alm Andreassen og Olav Ullern. Fagbladet 2/2008 > 31 fbaargang2008 fbseksjonKON