SEKSJONSLEDER Vernetjenesten i Nav Arbeids- og velferdsdirektoratet – Nav har invitert de berørte parter med i en arbeidsgruppe som skal se på vernetjenesten i Nav-kontoret. Seksjon kontor og administrasjon deltok på det første møtet der tema var organisering og rutiner i relasjon til vernetjenesten. Hvilke problemstillinger har vi, og hvordan finner en praktiske løsninger? Det ble i hovedsak lagt fram ulike problemstillinger knyttet til kommune kontra stat. Spørsmålet om det bør være et felles eller to verneombud i Nav-kontoret ble svært sentralt på møtet. Det ble også stilt spørsmål om lovforståelsen i arbeidsmiljøloven på verneområdet og ikke minst hvordan disse praktiseres lokalt.    KL Ny fagforening Onsdag 16. januar ble Fagforbundet Øyene etablert i Vestfold. Under middagen etter oppstartsmøtet holdt både ordfører Roar Jonstang fra Nøtterøy og varaordfører John Olav Alsaker fra Tjøme hilsningstaler og understreket det gode samarbeidet som de håper å legge til rette for. Fylkesleder Merete Dahl mener det nye Fagforbundet Øyene kan bli en kjempesuksess. Prosjektleder for etableringen, tidligere nestleder i Fagforbundet Vestfold, Nils Otto Mathisen, ble takket for godt utført arbeid. Den første lederen i Fagforbundet Øyene er Janne Andresen. Hun er til daglig tillitsvalgt på Tjøme sykehjem og ungdomstillitsvalgt i fylket. PF LO deltar på «Skeive dager» Festivalen Skeive dager er det største arrangementet for landets skeive publikum, og består av filmer, konserter, show og politiske debatter. Festivalen arrangeres 20. til 28. juni, og LO vil være på plass med egen stand. Fagforbundet Oslo oppfordrer både medlemmer og tillitsvalgte til å delta. Spørsmål om festivalen kan rettes til foreningens utvalg for likestilling eller LO Oslo og Akershus.    PF Folkeskikk i Oppland SHS Oppland skal arrangere en fagdag om folkeskikk og uskikk på jobben. De har engasjert psykolog Jan Atle Andersen til å forelese om konflikthåndtering. Målet er å gi konkrete og anvendbare kjøreregler for at nag, sinne, fortvilelse, frustrasjon, angst, bitterhet og lidelse kan vike plassen for konstruktive tilnærminger. Velferdsstudie KES Fagforbundet, Seksjon kontor og administrasjon, har inngått et samarbeid med Høgskolen i Oslo med mål om å få til et yrkesfaglig tilbud til medlemmene om en modulbasert utdanning innenfor Nav – Velferdsstudiet. Velferdsstudiet består av 16 moduler og vi vil starte opp med én av modulene høsten 2008. Alle moduler tilbys ikke hvert semester.    KL Nettside om Nav Fagforbundet har åpnet et nettsted med informasjon om Nav. Forbundet har mange medlemmer som er ansatt i NAV, og ikke minst mange som søker hjelp derfra. Nettsiden finner du på www.fagforbundet.no/nav HA 520 sider Jeg snakker om rapporten som ble offentliggjort i mai 2007 etter vannverksskandalen på Romerike. Det private revisorfirmaet Pricewaterhouse Coopers fikk knusende kritikk av granskerne i Nedre Romerike distriktsrevisjon. I desember 2007 sendte Kredittilsynet et brev til Pricewaterhouse om sin undersøkelse av saken. Her er en del av konklusjonen i brevet: «Etter Kredittilsynets oppfatning er det blitt påvist vesentlige svakheter ved revisjonen av Nedre Romerike Vannverk AS samt Sentralrenseanlegget RA-2 AS i strid med revisorlovens krav, herunder god revisjonsskikk. Manglene ved revisjonen er av et uakseptabelt omfang og har hatt som konsekvens at selskapene ikke kan sies å ha hatt revisjon etter revisorinstituttets hensikt. Kredittilsynet vurderer bruddene på revisorloven som grove.» GERD EVA VOLDEN «Samfunnet bør ta ytterligere grep for å gjøre det vanskeligere for utro tjenere å tømme fellesskapets kasse.» Hvilke konsekvenser får en slik sak? Den ansvarlige revisoren har sagt fra seg godkjenninga som revisor, og Pricewaterhouse har fratrådt som revisor for vannverket og renseanlegget på Romerike. Men etter min mening bør samfunnet ta ytterligere grep for å gjøre det vanskeligere for utro tjenere å tømme fellesskapets kasse i framtida. Jeg skal nevne to forhold som må endres. Det må bli slutt på at offentlige virksomheter som for eksempel vannverk og avløpsverk, og for den sakens skyld sykehus, skal følge bedriftsøkonomiske lønnsomhetskriterier for økonomistyringen. Det kan da ikke være hensynet til profitt som bestemmer om folk skal få vann i springen, eller tiltrengt behandling på sykehus. Det må også bli slutt på at kommunale, fylkeskommunale og statlige virksomheter tillates å knytte til seg revisjonsselskaper som kan ha økonomisk interesse av å gjøre en dårlig jobb for eierne. Kriteriene for valg av revisjonsselskap må skjerpes kraftig. Det er ingen grunn til at samfunnet ikke skal satse på den kommunale og fylkeskommunale revisjonen. De har vist gjennom årtier at de kan utføre en god jobb, men da må de tilføres ressurser og ikke velges bort. 38 > Fagbladet 2/2008 fbaargang2008 fbseksjonKON