BARE SPØR!    Redigert av INGEBORG VIGERUST RANGUL Illustrasjoner: www.tonelileng.no Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål og svar. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre heller ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. > > > > Spørsmål om utdanning og andre temaer av allmenn interesse besvares av ansvarlige fagkonsulenter. Hvis du får problemer på arbeidsplassen – ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. HANNE MADSEN RÅDGIVER Forsikring THRINE SKAGA ADVOKAT Aktuelt lovverk, inkludert Arbeidsmiljøloven og Ferieloven KOLBJØRG ØYEN BEDRIFTSFYSIOTERAPEUT Spesialist i helse- og miljøarbeid MNFF HEDVIG MONTGOMERY PSYKOLOG Spørsmål som angår forhold til deg selv og andre mennesker. 24 > Fagbladet 2/2008 Overføring av ferie SPØRSMÅL: Når ein overfører ei veke ferie frå 2007 til 2008, når i 2008 er det naturleg at ein avviklar den overførte ferien? Og, den overførte ferien skal vel ikkje reknast/sjåast med i ferieavviklinga for 2008? Hadde vore flott om eg kan få svar på dette! Medlem frå Vestlandet SVAR: Plassering av feriefritid er noe en må bli enig med arbeidsgiver om. Det gjelder også overført ferie. Hvis en skal få aksept for sine ferieønsker, kan det innebære at en må unngå spesielt hektiske perioder. Blir en ikke enig, er det i siste instans opp til arbeidsgivers styringsrett når ferien skal tas. Når det gjelder ordi- nær avvikling av ferie i ferieåret, heter det i ferieloven at arbeidsgiver i god tid før ferien skal drøfte plasseringen av feriefritiden med den enkelte eller tillitsvalgte. Tilsvarende gjelder for avtalefestet ferie etter tariffavtale. For overført ferie er det ikke gitt særskilte regler om forhåndsdrøfting av ferie- plasseringen, men det er naturlig å se det slik at regelen om drøfting i god tid må gjelde tilsvarende for den. Den overførte ferien kommer i tillegg til den ordinære feriefritid etter ferieloven og tariffavtalene. For så vidt gjelder feriepengene for den overførte ferien kan arbeidsgiver velge å utsette utbetalingen til ferien avvikles, eller utbetale feriepengene i sin helhet i juni måned i ferieåret (jf. hovedtariffavtalen med KS kap. 1 paragraf 7 pkt. 7.2). Hans Christian Monsen, juridisk avdeling i Fagforbundet Oppsigelse og sykemelding SPØRSMÅL: Jeg har vært ansatt i et kommunalt bokollektiv for psykisk utviklingshemmede i mange år som ufaglært. Der har jeg trivdes godt og har hyggelige kollegaer. Jeg blir snart 60 år og begynner å merke på helsa mi at jeg ikke orker så mye som før. Jeg har nå vært sykmeldt i snart tre måneder og vet ikke når jeg makter å komme tilbake til jobben. Men samtidig er det snakk om innskrenkninger i antall stillinger, og jeg er redd for at jeg står utsatt til i og med at jeg har vært borte så lenge. Kan jeg sies opp så lenge jeg har sykmelding? Engstelig ansatt i Nordland SVAR: Paragraf 15-8 i arbeidsmiljøloven omtaler oppsigelsesvern under sykdom, og der slås det fast at «arbeidstaker som er helt eller delvis borte fra arbeidet på grunn av ulykke eller sykdom kan ikke av denne grunn sies opp de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte». Så ingen kan si deg opp så lenge sykdommen er grunnen. Du er på en måte «fredet». Men samtidig sier også arbeidsmiljøloven i paragraf 23 at «arbeidstaker skal medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner». I ditt tilfelle, i en alder av 60 år, må du overveie hvilke muligheter du har. 1. Du blir sykmeldt over en tid og skal komme tilbake til jobb. Kommer du da tilbake til din gamle stilling? Hva skjer i mellomtiden? 2. Etter ett år mister du retten til sykepenger og må gjennom «kverna» med rehabilitering, attføring, osv., eller har du da for eksempel mulighet til å få innvilget midlertidig uførestønad? 3. At du er sykmeldt en periode nå, kommer deg såpass at du jobber fram til du er 62 år og kan søke AFP? Hva tror du er best for deg? Les mer i arbeidsmiljøloven paragrafene 2-3 og 15-8 på www.arbeidstilsynet.no Kolbjørg Øyen, bedriftsfysioterapeut, spesialist i helse- og miljøarbeid MNFF fbaargang2008 fbseksjonSAM