SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK > Ingen handelsvare Offentlig eie og drift av VA-anlegg skal sikre at folk får det vannet de trenger uten å betale for mye, mener Fagforbundet 30 > – Må satse på skinner Fagforbundet er ikke fornøyd med nasjonal transportplan, og mener det bør satses mer på jernbane og lokal kollektivtrafikk. 34 > Storstilt tyveri Både kommuneloven og regnskapsreformen legger til rette for privatisering av vann og avløp. Et storstilt tyveri, mener fokus-forfatteren. 36 > Endringer ved beslag Avviste konkurranse Først ønsket et flertall av politikerne i Flora å konkurranseutsette renholdet i kommunen. Men da saken kom opp i bystyret, ble forslaget trukket. Bare få dager før forslaget om å konkurranseutsette hele renholdet skulle behandles, skjønte renholderne selv hva som var i emning. Men da mobiliserte de sterkt, og godt over halvparten av de 40 renholderne i kommunen møtte opp da saken skulle behandles. Eli Østerbø, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet, var oppgitt over at renholdet skulle konkurranseutsettes: – Dette gjelder voksne kvinner som alltid har levert. Jeg synes det er grunn til å spørre hva politikerne som arbeidsgivere ønsker ved å sette i gang en slik kjempeprosess og spre usikkerhet hos en hel yrkesgruppe bare for å spare 250.000 kroner, sa hun til Firdaposten før bystyremøtet. Mange var forbitret over at det var en Ap-representant som hadde foreslått hele konkurranseutsettingen, og Mona Ødegård Standal brukte taletiden i bystyret til å beklage det hun hadde gjort, for så å trekke hele forslaget. – Kjempebra. Nå er vi virkelig glade. Nå slipper vi å være redd for jobben vår, sa noen av renholderne som Firdaposten snakket med etter bystyremøtet.    PF Justisdepartementet ber Politidirektoratet innskjerpe praksisen ved førerkortbeslag. – Vi har fått gjennomslag for det vi har bedt om, sier forbundssekretær Jann Arthur Næss i Transportarbeiderforbundet. Yrkessjåfører og deres tillitsvalgte i både Fagforbundet og Transportarbeiderforbundet har lenge ment at de har dårlig rettssikkerhet hvis de blir involvert i en ulykke. I mange tilfeller har politiet rutinemessig beslaglagt førerkortet mens ulykkene er blitt etterforsket, og for sjåførenes del innebærer et slikt beslag det samme som yrkesforbud. – Uholdbar praksis En helt uholdbar situasjon, mener Ove Andreas Solberg, som er hovedtillitsvalgt i Nettbuss Drammen og medlem i Fagforbundets faggruppe for kollektivtrafikk. Han kan fortelle om et tilfelle der en sjåfør gikk uten førerkort i halvannet år, for så å bli frifunnet. Han kom aldri tilbake bak rattet etter så lang tid med yrkesforbud. Også Transportarbeiderforbundet mener reglene for førerkortbeslag håndteres i strid med reglene i Håndhevingsinstruksen. Dette ble tatt opp på et møte med Justisdepartementet 11. januar. Departementet sendte uken etter et brev til Politidirektoratet der de YRKESFORBUD: Når politiet midlertidig beslaglegger førerkortet kan det føre til langvarig yrkesforbud for blant andre bussjåfører. minner om at det i hvert enkelt tilfelle av midlertidig beslag av førerkort skal foretas en konkret vurdering av vilkårene for beslaget. Departementet skriver også at det i tvilstilfeller er grunn til å være tilbakeholdne, særlig når førerkortinnehaveren har særlig behov for førerkortet, noe som gjelder yrkessjåfører. Fra politi til rettsvesen Departementet viser også til et brev fra Riksadvokaten der han finner det nærliggende å oppfatte rettstilstanden slik at kompetansen til førerkortbeslag er overført fra forvaltningen til påtalemyndigheten. Dette er for tiden til vurdering i Justisdepartementet, og Jann Arthur Næss oppfatter dette som en mulig endring som vil frata politiet retten til midlertidig beslag og overføre den til rettsvesenet. Han mener det vil gi sjåfører mulighet til å forklare seg før førerkortet blir beslaglagt, og dermed får de et bedre rettsvern. Tekst: VEGARD HOLM, Transportarbeideren og PER FLAKSTAD Fagbladet 2/2008 > 27 Illustrasjonsfoto: Scanpix fbaargang2008 fbseksjonSAM