Ønsker større visjoner I forslaget til nasjonal transportplan går Jernbaneverket inn for å bruke 54,6 milliarder kroner i perioden 2010–2019. Tekst: ØYSTEIN BRÅTHEN og FRODE RØNNING – Når rammen er begrenset, er dette en riktig prioritering. Men vi skulle selvsagt helst sett at rammen til kollektivtrafikken var mye større. Vi trenger politikere med større visjoner når det gjelder jernbane og kollektivtransport, kommenterer Stein Guldbrandsen i Fagforbundet. 17. januar ble Transportetatenes forslag til NTP 2010-2019 overlevert Samferdselsdepartementet. Departementet skal sende saken ut på høring seinere i vår. Hovedtrekkene Nasjonal transportplan (NTP) presenterer hovedtrekkene i regjeringens transportpolitikk, og skal legge grunnlaget for helhetlige politiske vurderinger, effektiv virkemiddelbruk og styrking av samspillet mellom transportformene. Planen skal gjelde for årene 2010–2019. Fagforbundet er enig med miljøbevegelsen i at Nasjonal transportplan må bli en klimaplan med en storsatsing på jernbane og lokal kollektivtrafikk. Forslaget er i så måte visjonsløst, mener forbundet. – Det er behov for en storsatsing på jernbane. Å satse på jernbaneutbygging er god samfunnsøkonomi, riktig miljøpolitikk, god næringspolitikk og et viktig virkemiddel i distriktspolitikken. Vi hadde ønsket oss et konkret forslag til oppstart på høyhastighetstog mellom de store byene. For eksempel utbygging av Ringeriksbanen og Vossebanen slik at vi på sikt kan reise mellom Oslo og Bergen på fire timer. Dessverre ligger dette ikke inne, sier Guldbrandsen. Jernbaneforbundet misfornøyd Heller ikke Norsk Jernbaneforbund (NJF) er fornøyd. – Altfor lite, mener NJF om etatens eget utkast til ny transportplan. – Forslaget til drift og vedlikehold er veldig bra, med 38,4 milliarder kroner fordelt over ti år. NJF foreslo 40 milliarder, så dette er ikke langt unna, sier forbundsleder Kjell Atle Brunborg. Verre er det med investeringene. Den økonomiske rammen for de ti årene er på kun 16,2 milliarder. Av disse er 180 millioner øremerket dobbeltspor Oslo–Ski, en strekning beregnet til 10,8 milliarder kroner. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete understreker at alle tall er forslag. Nå skal anbefalingene fra Transportetatene ut på høring, med frist 30. april. – Regjeringens politikk legges fram i den ferdige planen. Den skal vi bruke ett år på å utforme, sier Liv Signe Navarsete. 34 > Fagbladet 2/2008 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2008 fbseksjonSAM