SEKSJONSLEDER Brannkonferansen Årets brannkonferanse arrangeres i Trondheim 9. og 10. april. Temaene på konferansen blir blant annet arbeidet med fagstige i Trondheim brannvesen, erfaringer med arbeidsmiljøet og bedriftskultur i brannvesenet, og samarbeid mellom VA-etaten og brannvesenet i Trondheim. I tillegg skal den moderne brann- og redningstjenesten og fagbevegelsens rolle i et moderne samfunn diskuteres. Som vanlig avsluttes konferansen med årsmøte i Norsk Brannmannsforum. PF Opplæring av seksjonstillitsvalgte Fagforbundet Finnmark har to kurs for seksjonstillitsvalgte denne våren. Det første arrangeres 4.–6. mars, og har søknadsfrist 15. februar. Det andre arrangeres 7.–9. april, og har søknadsfrist 14. mars. PF Ny fagforening Onsdag 16. januar ble Fagforbundet Øyene etablert i Vestfold. Under middagen etter oppstartsmøtet holdt både ordfører Roar Jonstang fra Nøtterøy og varaordfører John Olav Alsaker fra Tjøme hilsningstaler og understreket det gode samarbeidet som de håper å legge til rette for. Fylkesleder Merete Dahl mener det nye Fagforbundet Øyene kan bli en kjempesuksess. Prosjektleder for etableringen, tidligere nestleder i Fagforbundet Vestfold, Nils Otto Mathisen, ble takket for godt utført arbeid. Den første lederen i Fagforbundet Øyene er Janne Andresen. Hun er til daglig tillitsvalgt på Tjøme sykehjem og ungdomstillitsvalgt i fylket.    PF Vervefolder for vaskeriansatte Faggruppen for renhold og vaskeri er ferdig med teksten til en vervefolder for ansatte innen vaskeri. Folderen skal nå trykkes og brukes i vervearbeidet i 2008.    PF Verving av deltidsbrann- personell Seksjon samferdsel og teknisk har sentralt satset på å verve deltidsbrannpersonell. Noen fylker er allerede i gang med vervearbeidet, men underveis har det oppstått spørsmål om hvem som skal dekke ekstrakostnadene ved denne innsatsen. Seksjonen ønsker å stimulere vervingen av deltidsbrannpersonell, og bidrar derfor med midler fram til 1. juni. Da vil arbeidet bli evaluert. Seksjonen dekker utgifter knyttet til den enkelte spydspiss, som for eksempel reiseutgifter, diett, tapt arbeidsfortjeneste og honorar. Utgifter for øvrig, til f.eks. arrangementer, må fylkene selv dekke.    PF Vara til NS Insta 800 Fagforbundet var med å lage den offisielle renholdsstandarden NS Insta 800. Det er kommet ønske fra komitéleder Steinar K. Nilsen om at forbundet oppnevner en vararepresentant som kan delta i komiteens møter når forbundets ordinære representant, Tormod Jarsve, ikke har mulighet til å møte. Styret i Seksjon samferdsel og teknisk har oppnevnt Unni Myrvold som Jarsves vararepresentant til den norske komiteen i Standard Norge for NS Insta 800.    PF Kvalitet – ikke konkurranse Fagforbundet legger vekt på arbeidet med modell- og kvalitetskommuneprosjektene. Målet er todelt: Medlemmene våre skal få en mer meningsfylt arbeidsdag ved at de får bruke kompetansen og innsikten de har som bidrag til å heve kvaliteten på tjenestene vi yter befolkningen. Og vi skal dokumentere og bevise for alle at kvaliteten på offentlige tjenester blir best når det eies og drives av det offentlige. Motkreftene er sterke. Vi må føre kampen mot privatisering, anbud, oppsplitting og regnskapsregler hver eneste dag. Motkreftene er internasjonal kapital, som skal løse krisa si ved STEIN GULDBRANDSEN «Offentlig sektor skal skape kvalitet for innbyggerne – ikke overskudd.» å høste profitt innenfor tradisjonell offentlige sektor. Kampen om hodene er viktig. Det er avgjørende å forstå skillet mellom offentlig og privat sektors oppgaver. Offentlig sektor skal gi befolkningen nødvendige og best mulig tjenester, for en politisk besluttet bevilgning med politisk besluttede føringer. Privat sektor har som primæroppgave å sikre eierne profitt. LO-sekretær Tor Arne Solbakken ga et klargjørende bilde på forskjellen under Trondheimskonferansen. Hele Media-Norge er til stede når statsbudsjettet legges fram, men det kommer knapt en notis når statsregnskapet presenteres. Det motsatte skjer når StatoilHydro lager et budsjett. Det er helt uten interesse. Men når resultatregnskapet presenteres, er hele Media-Norge til stede. Vi skal fortsette kampen for kvalitet i offentlig sektor. Vi skal slåss mot alle som vil innføre regnskapsprinsippene fra privat sektor. Det er ikke sant at det gir bedre og sammenlignbar kostnadsforståelse. Det er uhensiktsmessig og galt for offentlig sektor, fordi de har galt fokus. Offentlig sektor skal skape kvalitet for innbyggerne – ikke overskudd. De som ønsker å innføre private regnskapsprinsipper i offentlig sektor har kun en hensikt: Tilrettelegge for konkurranseutsetting og privatisering. 38 > Fagbladet 2/2008 fbaargang2008 fbseksjonSAM