TEORI OG PRAKSIS: – Et tredje år på skole frister egentlig ikke, sier Marianne Rønningen Myhre, Karoline Fagerli, Ivana Turkalj og Carina Christensen. Chinyere Anugweje satser på en karriere som sykepleier, og begynner på allmennfaglig påbygning til høsten. GÅR VIDERE: Carina Christensen har allerede bestemt at hun vil spesialisere seg og jobbe på sykehus. uttaler HR-direktør Marit Kobro i Helse Sør-Øst. Hun sier til Fagbladet at det er de enkelte foretakenes oppgave å kartlegge og implementere kravene departementet stiller i oppdragsdokumentet, og at det også er disses oppgave å ta inn lærlinger. – Regionhelseforetaket vil komme med et samlet styringsbudskap der vi vil bruke kompetansen fra de helseforetakene som har jobbet mest systematisk med dette, blant andre Sykehuset Sørlandet og Sykehuset Stavanger som gode eksempler, uttaler hun. Store forskjeller Helse Sør-Øst har ikke tallfestet behovet for læreplasser, men en foreløpig kartlegging viser at det er forskjeller i hvor godt de ulike sykehusene er forberedt på å ta imot og lære opp de nye helsefagarbeiderne. – Departementet sier det er regionhelseforetakenes oppgave å få på plass tilstrekkelig antall læreplasser. Dere sier det er sykehusenes. Hvem har ansvaret? – Vi har alle et felles ansvar. Det er riktig at departementet i oppdragsdokumentet har pålagt oss å sørge for at det er tilstrekkelig antall lærlingplasser til disposisjon. Men det er det enkelte helseforetak som må gjøre denne jobben. Vår oppgave er å etterprøve det sykehusene gjør, sier Kobro. Ungdomstillitsvalgt Hemmingsen frykter at manglende læreplasser kan sette hele det nye helsearbeiderfaget i fare. – Å tilby elevene et tredje år på skole i stedet for læreplass, slik man kanskje må gjøre, er ikke et fullgodt alternativ. Man lærer faget på en helt annen måte når man er i praksis, enn det man gjør fra skolebenken. Det viser seg også at arbeidsgivere foretrekker å ansette elever som har vært i lære framfor de som kommer rett fra skolen. > HELSEFAGARBEIDEREN • Helsefagarbeideren erstatter de tidligere hjelpepleierne og omsorgsarbeiderne. • Etter fullført fagbrev kan helsefagarbeideren jobbe i spesialisthelsetjenesten, i psykisk helsevern på alle nivåer, samt i institusjoner og varierte omsorgs- og behandlingstilbud i kommunal og privat sektor. • For å oppnå autorisasjon kreves det allsidig praksis. • Beregninger Fagforbundet har utført, viser at det vil være behov for 4000 læreplasser på sykehus hvert år fra og med høsten 2008. ningen». Dokumentet tallfester imidlertid ikke hvor mange plasser det er snakk om. Intensjoner – Det er vår intensjon å legge til rette for at vi skal få de læreplassene det er behov for. Det er behov for helsefagarbeidernes kompetanse, ikke minst når det gjelder samarbeidet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, Fagbladet 2/2008 > 55 fbaargang2008 fbseksjonSAM