LEDER Torbjørn Løkken Den tidligere verdensmesteren vet det tar tid å bli rusfri, og han tar derfor kraftig til motmæle mot dem som ønsker å konkurranseutsette og kutte ned på behandlingstida i rusomsorgen. 20 > TEMA LAYOUT Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 69 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70 REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS ANNONSER Lillian Lindberg lillian.lindberg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 46 Elektronisk materiell sendes til annonser@fagforbundet.no Faks 23 06 44 07 KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVÅR 2007: 302.387 www.fagbladet.no BESØKSADRESSE Keysers gt.15 Oslo Foto: Greg Rødland Buick Tragisk amatørskap Sakene til alvorleg sjuke og uføre vert ikkje handsama på Nav-kontora innan rimeleg tid. Dermed står dei på bar bakke utan inntekt når sjukmeldingstida er omme. Mykje av årsaka skuldast at dei tilsette er overarbeidde. Saksmengda veks dei over hovudet, samstundes som dei sit midt oppe i den største omstillingsprosessen i offentleg verksemd vi har hatt her i landet. Meir enn 15.000 tilsette skal organiserast inn i nye oppgåver og nye rutinar saman med nye kollegaer, på heilt nye kontor og heilt nye sjefar. Sivilombodet har no kome med kraftig kritikk av Nav «I møte med Nav er det mange som kjenner seg mistenkte og handsama med manglande respekt.» for slett handsaming av brukarar og tenestemottakarar. Verst går det ut over kronisk sjuke med krevjande somatiske lidingar, funksjonshemma og dei som slit psykiske. Dei tilsette må tole kritikk for at dei ikkje møter brukarane på ein «verdig måte». Dei har ikkje naudsynt kompetanse, og dei meistrar ikkje det tverrfaglege samarbeidet. Mange av klagarane har sikkert rett. I møte med Nav er det mange som kjenner seg umenneskeleggjorde, mistenkte og handsama med manglande respekt. Samstundes er det slik at stor arbeidsmengde, ulike lønssystem, ulike kulturar, ulik fagleg ståstad og ulike måtar å arbeide på har gjort kulturbygginga vanskeleg. Næringslivet kan ikkje vitne om særleg mange vellukka fusjonar, men har mange gode røynsler om kva som kan verte mislukka. Dei tilsette sine organisasjonar åtvare mot at manglande kultursmelting og dårleg kommunikasjon kunne lage store vanskar for heile Nav-reforma. Difor bad dei om meir pengar til omstillingsprosessen. Det ville ikkje Bjarne Håkon Hanssen gje, og no er det krise. Politikarane og leiinga i Nav må definere realistiske mål for dei tilsette og få på plass dei naudsynte ressursane til gjennomføringa. I tillegg må det gjennomførast ei truverdig kulturbygging og utvikling av det tverrfaglege samarbeidet. Alternativet er at heile Nav bryt saman. Foto: Bente Bjercke AFP-oppgjøret JOHNNY DAUGSTAD ANSV. REDAKTØR Oslo Sporveiers Arbeiderforening er klare til å kjempe for AFP. – Jeg er villig til å streike for å beholde dagens AFP-ordning. På kollegaene mine ser jeg at armer og skuldre ryker på grunn av slitasjeskader. Da må man ha muligheten til å kunne gå av ved fylte 62 år, sier mekaniker Erik Dahl som er avbildet på forsida. 8 > Fagbladet 3/2008 > 3 2007 fbaargang2008 fbseksjonHEL