Robotene kommer! Spørsmålet vi begynte å stille oss en gang på 1950-tallet er fortsatt ikke besvart: Er robotene svaret på framtidas arbeidskraftbehov? Tekst: SANDRA LILLEBØ    Illustrasjon: VIDAR ERIKSEN For ikke lenge siden skapte Bjarne Håkon Hanssen og Erik Solheim stor oppstandelse da de gikk ut i media med et forslag om å importere 100.000 helsearbeidere fra utviklingsland de neste årene. Bakgrunnen var den virkeligheten mange kommuneansatte etter hvert kjenner så altfor godt: mangelen på hender, spesielt i eldreomsorgen. Debatten som har rast i etterkant, er ikke unik for Norge. Et av de landene som vil merke eldrebølgen mest, er Japan. Her regner man med at det bare vil være igjen to lønnsmottakere til å betjene tre pensjonister i så nær framtid som 2050. Fordi de i tillegg har en svært streng innvandringsregulering, satser japanerne stort på roboter som framtidig arbeidskraft. Washington Post skrev i januar at de nyeste modellene fra Toyota er ment å skulle brukes i eldreomsorgen, og er blant annet programmert til å kunne mate eldre med skje – eller å tilkalle pleierne hvis en person ikke vil ta medisinen sin. Gir roboter omsorg? Er dette løsningen på eldrebølgen som er i ferd med å skylle inn over landet? Og vil i tilfelle renholderne, pleieassistentene og portørene bli overflødige? Leder i Fagforbundets Seksjon helse og sosial, Kjellfrid Blakstad, er skeptisk. Hun mener at sektorer som eldreomsorg både nå og i framtida først og fremst har behov for mennesker som kan yte omsorg, og trekker et skarpt skille mellom enkelte mekaniske oppgaver man trygt kan overlate til maskiner, og mennesker som skal forholde seg til pleietrengende. – Tekniske hjelpemidler kan gjøre hverdagen enklere, men omsorg kan ikke erstattes av en maskin. MULTITALENT: Hondas robot Asimo kan servere kaffe, gå i trapper og spille fotball. – Kan ikke teknologien være med på å gi omsorgsyrkene høyere status? – Jeg håper virkelig ikke at vi kommer dit at det er teknologien som skal høyne statusen til de som jobber med mennesker. Mange av klagene fra misfornøyde pasienter handler om mangel på nærhet og omsorg. KS’ kinderegg Kommunenes interesseorganisasjon KS og arbeidsgiverorganisasjonen NHO er derimot blant dem som har tro på den nye teknologien. De har nylig startet en utredning som skal kartlegge hvordan avansert robot- og sensorteknologi skal kunne brukes i framtidas eldreomsorg. 6. februar uttalte seniorrådgiver i KS, Åshild Willersrud, til Kommunal Rapport at den nye teknologien ikke bare skal redusere behovet for arbeidskraft, men også gjøre eldre mer selvhjulpne. Ifølge avisen ønsker Willersrud seg teknologi som gjør at den menneskelige arbeidskraften kan brukes på det som er viktigst, samtidig som de eldre skal kunne bli mer selvhjulpne hjemme. Forhåpentlig skal dette også skape nye verdier i næringslivet, håper KS-rådgiveren. Blakstad vedgår at noe av dette kan være fornuftig. – Men vi må forholde oss til denne teknologien slik at den ikke overtar, presiserer hun. – Vil vi en dag oppleve at det er roboter som tril- ler oss inn på > 16 > Fagbladet 3/2008 Foto: Honda fbaargang2008 fbseksjonHEL