ADRESSE: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo    E-POST: barespor@fagforbundet.no Krav om tilrettelagt arbeid SPØRSMÅL: Jeg har i mange år vært plaget med ryggen. Jeg har gått til fysikalsk behandling, jeg er flink til å trene, men ryggen gjør stadig vondt. Jeg arbeider som assistent i en barnehage. Hvilke krav har jeg på å få tilrettelagt arbeid med de ryggplagene jeg har? SVAR: Her kommer arbeidsmiljølovens § 4-6 inn: Særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne. Arbeidsgiver har plikt til å «så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få passende arbeid». Når den nedsatte funksjonsevnen har sin årsak i arbeidssituasjonen, har arbeidsgiver en utstrakt tilretteleggingsplikt. Men «så langt det er mulig» tolkes ut ifra bedriftens muligheter. Det forlanges mer av en stor bedrift enn av en liten. Arbeidsgiver skal ivareta alle sine ansatte, og jeg antar at du ikke kan forlange å bli fritatt for tunge tak over tid hvis det går ut over kollegaene dine. Men har en fysioeller ergoterapeut vurdert arbeidsplassen og arbeidsoppgavene dine? Kanskje noen utenfra med kompetanse på det området kan foreslå noen gode løsninger som kan avlaste deg? Les mer om særlig tilrettelegging i arbeidsmiljøloven §4-6 på www.arbeidstilsynet.no og om arbeidsplassvurdering ved fysio- og ergoterapeut på www.nav.no Kolbjørg Øyen, bedriftsfysioterapeut, spesialist i helse- og miljøarbeid MNFF vesentlig ulempe for virksomheten. Dette siste kravet innebærer at virksomheten må peke på en ulempe av ikke ubetydelig vekt for å nekte deg slik permisjon. Ved tvist om dette, kan saken fremmes for en tvisteløsningsnemnd. Hans Christian Monsen, juridisk avdeling, Fagforbundet Overtid og ekstra ekstravakter SPØRSMÅL: Nyttårsaften ble jeg pålagt å jobbe en kveldsvakt, det vil si fra klokken 15.00. Ellers jobber jeg 100 prosent. Jeg lurer på hvilke tillegg jeg har krav på for denne overtidsvakten. Skulle jeg få 100 prosent som overtid + 133 prosent som helligdagstillegg, eller bare en av dem. I så fall hvilken? Det er et kjent problem at vi i helsevesenet mangler folk. Det hender at fast ansatte pålegges å jobbe. Hvor lang tid i forveien kan en arbeidsgiver pålegge folk å ta ekstravakter? Jeg vil også vite om ansatte som går i vikariat kan pålegges å jobbe? Hvem skal pålegges først, de som går i fulle stillinger eller de som går i reduserte stillinger? En som prøver å finne ut av ting og tang SVAR: For deg som jobber full stilling vil en ekstravakt utløse overtidsbetaling. Ekstravakten sjon som arbeidsgiver ikke kunne forutse. Overtid kan derfor ikke brukes som en fast ordning. Med utgangspunkt i lov og tariffavtale vil behov for ekstra arbeidskraft som følge av fravær hos andre arbeidstakere kunne anses som et særlig behov. Begrepet særlig og tidsavgrenset behov vil også omfatte ekstra arbeidskraftbehov som følge av uforutsette begivenheter eller uventet arbeidspress. Bruk av overtid og merarbeid i helsesektoren vil i mange tilfeller være i strid med lovens vilkår dersom det for eksempel er «huller i turnus» pga. utilstrekkelig bemanning. Turnusplanen skal være satt opp slik at det ikke er behov for verken merarbeid eller overtid. Når det gjelder ditt spørsmål om hvor lang tid i forveien arbeidsgiver kan pålegge ekstravakt, finnes det ikke regler for dette. Det samme gjelder hvem som kan pålegges å jobbe ekstra når det ikke medfører overtid. Det er innenfor arbeidsgivers styringsrett å lede og fordele arbeidet. Det finnes derimot en bestemmelse i arbeidsmiljøloven (§ 10-6) om fritak fra å utføre arbeid ut over avtalt arbeidstid. Fritak gjelder i tilfeller hvor vedkommende arbeidstaker av helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om det, eller når arbeidet uten skade kan utsettes eller utføres av andre. Ann-Mari Wold, fagleder forhandlingsenheten på nyttårsaften skal godtgjøres 1 mmed 133 /3 prosent etter klokka 12.00. Det kan ikke betales flere tillegg for sammenfallende tidsrom, du vil derfor få grunnlønn 1 pluss overtidstillegg på 133 /3 prosent. Når det gjelder bruken av over- tidsarbeid, setter arbeidsmiljøloven klare begrensninger for dette (§ 10-6), i tariffavtalen (§ 6.2) heter det også at overtidsarbeid skal innskrenkes mest mulig. Arbeidsmiljøloven tillater ikke overtid og merarbeid med mindre det foreligger et særlig tidsavgrenset behov for det. Generelt er det slik at overtidsarbeid må kunne relateres til en situa- Fagbladet 3/2008 > 25 fbaargang2008 fbseksjonHEL