38 > Fagbladet 3/2008 Arena for læring Haukeland Universitetssykehus har allerede hatt 12 lærlinger i helsefag. Erfaringene er så positive at Helse Bergen heretter vil ta inn 30 lærlinger i året. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: EIVIND SENNESET – Vi var ikke så godt forberedt på å ta imot en lærling. Men da det ble bestemt at vår avdeling skulle få en lærling i helsefag, var det bare å snu seg rundt. Og det ble faktisk veldig positivt for avdelingen, sier May Kristin Lønseth, avdelingssykepleier og fagansvarlig på medisinsk avdeling, hematologisk seksjon ved Haukeland i Bergen. Interessant og nyttig John Helge Engan hadde mange år bak seg i et bofellesskap for mennesker med utviklingshemning da han fikk tilbud om å ta fagutdanning som helsefagarbeider. I læretida var han tre måneder på hematologen. Også han er fornøyd med den perioden han fikk være, lære og arbeide på sykehusavdelingen. – Det var en spennende og interessant praksistid. Jeg lærte mye her som sikkert kan komme til nytte uansett hvor jeg skal arbeide senere, sier Engan, som synes han var heldig som kom akkurat hit. – Både instruktør og fagansvarlig så meg, og jeg fikk veldig god opplæring. Og så er jeg jo blitt en racer på å re senger og stelle sengeliggende, smiler han. Første helsefagarbeidere Bergen ligger helt i tet når det gjelder å utdanne helsefagarbeidere. 12 av kommunens assistenter blir landets første helsefagarbeidere. De er mellom 30 og 60 år, og har alle minst fem års yrkespraksis. Siden begynnelsen av 2006 har de deltatt i et pilotprosjekt for utdanning av helsefagarbeidere med praksis både fra kommunens pleie- og omsorgssektor og spesialisthelsetjenenesten. – Vi ventet og ventet på at noe skulle skje med utdanningen, sier Torunn Ask, prosjektleder ved HR-seksjonen (Human Resources) i Bergen kommune. Siden de håpet og regnet med at en ny utdanning skulle erstatte de to gamle utdanningsløpene, var de i gang med å utvikle et lokalt tilbud allerede mens kompetanseplattformen var under arbeid. – Da vi tok utgangspunkt i kompetanseplattformen, og ikke hadde noen læreplan å forholde oss til, måtte vi snu oss rundt hver gang det kom endringer i plattformen og etter hvert i læreplanen, forteller Ask. Kvalitetsprosjekt – For meg har det vært et kvalitetsprosjekt å arbeide med det første kullet på 12 voksne mennesker i to år. Vi har tråkket opp løypa for de framtidige lærlingene i helsearbeiderfaget. Høsten 2007 startet ytterligere 25 unge lærlinger på samme løpet, og fra neste høst blir det mange flere, ferske fbaargang2008 fbseksjonHEL