> UNDERVISNINGSSYKEHJEM • Skal være sete for fagutvikling og klinisk forskning knyttet til metoder for å bedre pleien, omsorgen og behandlingen av pasienter og øke opplevelsen av livskvalitet, trygghet og verdighet blant eldre mennesker. • Hver helseregion har ett undervisningssykehjem, og målet er at hvert av disse får såkalte «satellittundervisningssykehjem» i alle fylker i regionen. Dette målet er nesten nådd. • Hovedmålene er å bedre kvaliteten i sykehjemstjenesten og øke status og anseelse for faget geriatri. • Mer informasjon på www.undervisningssykehjem.no ikling tetssykehuset for å lære om demensutredning, har Else blant annet tatt kurs i terapeutisk mestring av vold og utfordrende atferd hos eldre. De to hjelpepleierne opplever at de får et annet perspektiv på hverdagen når de kommer bort fra avdelingen: – Når vi kan mer, ser vi menneskene vi jobber med på en annen måte, og får flere knagger å henge demenssykdommen på, sier Kirsten Nilsen. – Når det oppstår situasjoner på jobben, kan jeg gå tilbake og tenke gjennom dette i lys av det jeg lest om eller lært på kurs. På den måten blir jeg også tryggere i jobben. KNAGGER FOR KUNNSKAP: – Kunnskap gir meg flere knagger å henge demenssykdommen på. Uten kunnskap stagnerer vi, sier hjelpepleier Kirsten Nilsen. Frie midler til fag I tillegg til kurs og utdanning eksternt, har Kirsten Nilsen og Else Andreassen også deltatt i felles prosjekter på avdelingen. En del av disse har vært finansiert av «Frie midler», en pott på 200.000 kroner som hvert år deles ut til lokale fagprosjekter både på Kroken og andre sykehjem i regionen. noe de brenner for. Og fordi de ser resultatene raskt. I tillegg har vi lav terskel på både søknader og rapport. Vi har ingen vitenskapelige krav. Her får man bruke sitt eget språk, sier Skoghaug. Frie midler åpner for å tenke nytt innenfor eksisterende rammer: – Fins det ressurspersoner og noen med ideer og som kan drive prosjektet fram, da er det meste mulig, sier Toril B. Mobakken. Ringer og vårkonferanse At man lykkes i det små kan ha store ringvirkninger, framholder Sissel Skoghaug. – Hvert år arrangerer vi en vårkonferanse der mange av prosjektene som er finansiert av frie midler, presenteres. Mange opplever at prosjektene er små og lokale når de holder på med dem, men når de får presentert prosjektet foran nesten 200 mennesker, får det en annen dimensjon. De får positive tilbakemeldinger, og ser at prosjektet absolutt ikke var lite. Det var stort! – Frie midler er genialt, sier enhetsleder Sissel Skoghaug. – Siden oppstarten i 2000 har vi hatt opp mot 100 ulike prosjekter, og vi ser at ideen nå har spredd seg til andre steder i landet. Dette er noe alle kommuner burde ha. Utviklingssykepleier Toril B. Mobakken Prosjekttenkning Lederne på Kroken jobber aktivt med å få prosjekttenkningen inn på alle nivåer i undervisningssykehjemmet. Og det nytter tydeligvis: – Fire av de fem avdelingene på Kroken er involvert i ulike nasjonale prosjekter, sier Sissel Skoghaug. – Hva er nøkkelen til at det har lykkes? – At de ansatte får jobbe og prøve ut – Blir ikke de ansatte slitne og lei av å jobbe i prosjekt? – Tvert imot. Folk føler seg heldige som får være med, sier enhetslederen    > Fagbladet 3/2008 > 43 fbaargang2008 fbseksjonHEL