FRIE MIDLER VED KROKEN • Skal gi støtte til fagprosjekt i praksis og tar utgangspunkt i den lærende organisasjon. • Små lokale prosjekt prioriteres framfor store prosjekt. • En faglig veileder må være tilknyttet prosjektet. • Eksempler på prosjekter finansiert av frie midler: Minnealbum, Som fisken i vannet, Hund som medarbeider i sykehjem, Bukta SPA, Opplæring mer enn ord, Brukermedvirkning, Fellesskapet i hagen, Ro, ro til fiskeskjær. som tror prosjekttenkning også kan bidra til å gjøre sykehjem til en mer attraktiv arbeidsplass. – Omdømmebygging betyr så mye. Jeg tror prosjekttenkning kan bidra til å endre holdningen hos mange om at sykehjem er den siste plass på jord man vil jobbe. I stedet vil de få øynene opp for at det er her det skjer. Kunnskap gir mening – Mer kunnskap om demente gjør at man ser den demente som en hel person, og kan møte dem der de er, framholder lederne på Kroken. De to hjelpepleierne er helt på linje: – Hvis vi ikke tar videreutdanning og kurs, stagnerer vi. Og i tillegg til prosjektene har vi tilbud om fagdager, foredrag og videokonferanser. På et undervisningssykehjem får du ikke anledning til å lene deg tilbake, sier Kirsten Nilsen. – Jobben får en dypere mening når vi kan mer om demens. Jo mer kunnskap du har, jo mer interessant blir det å jobbe, sier Else Andreassen. Hun opplever at økt kompetanse også gir større motivasjon og glød for å gå løs på nye utfordringer. –Detåtørreåtaskoleogåståfram med det man har lært, gjør meg mer sikker på min fagkompetanse. Dette er også med på å bringe impulser ANNET PERSPEKTIV: Kurs og videreutdanning gir nye perspektiver på hverdagen i avdelingen. Jo mer kunnskap du har, jo mer interessant blir det å jobbe, sier hjelpepleier Else Andreassen. tilbake til avdelingen fordi vi kan spre kunnskapen ved å fortelle de andre om hva vi har lært. Kvalitetsutvikling koster Kroken har vært bevisst på å bruke mulighetene som ligger i Kompetanseløftet. – Vi har flere som har tatt høgskoleutdanning og fått permisjon med lønn, og de siste hjelpepleierne er under utdanning nå. Jeg føler virkelig at vi er på tilbudssida, sier enhetslederen. Å legge til rette for skikkelig finansiering er en forutsetning, sier Toril B. Mobakken. – Kvalitetsutvikling koster, understreker hun. – Samtidig må vi sørge for å legge til rette for læring i praksisfeltet, for eksempel gjennom fagteam i avdelingen, sier Sissel Skoghaug. Behov for mer Det siste året har innføring av elektronisk pasientjournal tatt mye av opplæringsressursene på Kroken. – Når flere i personalet aldri har tatt i et tastatur, må vi legge det opp slik at vi kan møte den enkelte, sier Toril B. Mobakken. Men selv om lederne på Kroken er godt fornøyd med hva de får til, er de også kritiske til prioriteringene i sykehjemssektoren: Enhetsleder på Kroken, Sissel Skoghaug. – For eksempel er det en utfordring å nå alle som sitter i brøkstillinger når det gjelder kompetanseutvikling. Vi må ha muligheter til å kjøpe folk fri i arbeidstida for at vi skal nå alle. – Det er altfor lite fokus på fag- og kompetanseutvikling i sykehjemmene. For eksem- pel har vi på et sykehjem med 75 pasienter en halv stilling til fagutvikling. I psykiatrien har de en fagutviklingsstilling for hver 10. pasient. 44 > Fagbladet 3/2008 fbaargang2008 fbseksjonHEL