JANS HJØRNE VIDERE: Mange medlemmer er med på et utdanningsprosjekt i offentlig saksbehandling som gir totalt 30 studiepoeng. Rådgiver Kirsten Ramberg Øystad har fått mange gode tilbakemeldinger. Mer videreutdanning I fjor startet et utdanningsprosjekt i offentlig saksbehandling. Den første modulen ble en dundrende suksess. Nå er neste modul i gang, og til høsten begynner den tredje. I fjor kunne mellom 30 og 40 av Fagforbundets medlemmer ta en videreutdanning i prosjektledelse som ga ti studiepoeng. Nå er de i gang med neste modul som er juss. Til høsten starter siste modul som handler om etikk og kommunikasjon. De som fullfører alle tre modulene får totalt 30 studiepoeng. – De som begynte på første modul i fjor, får fortrinn til resten av prosjektet. Men hver modul kan leses for seg, og vi fyller opp med nye interesserte hvis det er ledige plasser, sier Kirsten Ramberg Øystad i Kommunal Kompetanse. Hun er rådgiver med hovedansvar for åpne høgskolestudier. Prosjektet er et samarbeid mellom Kommunal Kompetanse. Høgskolen i Bodø og Fagforbundet. Hver modul er et deltidsstudium som går over et halvt år. Det kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse for å delta. Tilbudet er landsomfattende, og tre klasser studerer parallelt i Tromsø, Bergen og Oslo. Hver modul koster 10.000 kroner, og Fagforbundet har stipendordning som dekker halvparten av utgiftene i de tilfellene hvor arbeidsgiver ikke betaler alt. – Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra dem som begynte i fjor. Deltakerne har også levert flotte resultater, og det viser seg at mange bare trenger et lite puff for å komme i gang med videre utdanning. Jeg håper et prosjekt som dette er et slikt puff, sier Ramberg Øystad. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Rana blir modellkommune 4. april underskrives avtalen som gjør Rana til modellkommune. Kommunestyret i Rana vedtok at de ville forsøke å få modellkommunestatus allerede på slutten av 2006. – Prosessen har trekt litt ut, men nå er brikkene på plass, sier Oddvar Øverbømoen i Fagforbundets omstillingsenhet. Når avtalen underskrives, forplikter kommunen seg til å legge trepartssamarbeidet til grunn for alle omstillingsprosjekter. I første omgang vil avtalen løpe i tre år. Tekst: SANDRA LILLEBØ Utfordringer AFP-diskusjonen og det forestående lønnsoppgjøret har preget samfunnsdebatten de siste ukene. I tida framover blir det neppe mindre. Mange hevder at det ligger an til å bli det vanskeligste oppgjøret på de siste par tiårene, og det er jeg ikke uenig i. Utfordringene er mange. Vi har AFP-kravet, og vi har forventninger om god lønnsmessig uttelling for mange yrkesgrupper. Særlig har lavlønte og ansatte i offentlig sektor et rimelig krav om å komme opp på nivå med ansatte i privat sektor. Vi lover full innsats for at alle medlemmene skal få et godt oppgjør og et skikkelig lønnsløft. Selv om vi står midt oppe i tariffoppgjøret, vil jeg framheve en sak som ikke handler om tariffoppgjør, men som fortjener «Den største sosialpolitiske utfordringen er å sikre de svake og omsorgstrengende en verdig alderdom.» oppmerksomhet. Nok en gang gjelder det tilbudet til eldre, pleietrengende mennesker. JAN DAVIDSEN, FORBUNDSLEDER Forbundsstyret vedtok i februar at Fagforbundet skal yte økonomisk støtte til prosjektet En verdig alderdom – en livsgaranti, som ledes av professor og overlege Stein Husebø ved Bergen Røde Kors sykehjem. Da Husebø la fram prosjektet for forbundsstyret, hevdet han at den største sosialpolitiske utfordringen i Norge og Europa de kommende tiår er å sikre de svake og omsorgstrengende en verdig alderdom. For å bidra til at vi i Norge kan møte utfordringen best mulig, skal prosjektet etablere et internasjonalt senter i Bergen for forskning og kompetanseutvikling som sikrer de gamle god omsorg. Senteret skal bidra til at alle gamle i sin siste livsfase blir møtt med respekt, omsorg, sosial integrasjon og nødvendig kompetanse, uansett alder, diagnose eller oppholdssted. Informasjon, utdanning og opplæring av helsepersonell, pårørende og pasienter, inngår også i prosjektet. Prosjektet griper inn i et av hovedmålene til forbundet; å sørge for et offentlig tilbud av god kvalitet til eldre mennesker. Opplæring og utdanning er en viktig del av prosjektet. Vi ser fram til samarbeidet som vi håper skal gi uttelling i form av økt kompetanse og en verdig alderdom for de eldre. Fagbladet 3/2008 > 7 fbaargang2008 fbseksjonKIR