SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST > Ekstra innsats Trening, riktig kosthold og leksehjelp er viktig for elevene som er en del av Lørenskogmodellen. Ekstra penger er bevilget til prosjektet. 28 > Ungdomsprosjekt Skolehelsetjenesten ved flere videregående skoler i Oslo har startet et lavterskeltilbud for å hjelpe unge som sliter psykisk. 30 > Fire ble én Fire fagforeninger i Trondheim har gått sammen i Fagforbundet Trondheim. Med 6700 medlemmer blir de forbundets største. 54 > – Drivkraft for kulturloven Menneskebibliotek Time kommune i Rogaland går nye veier for å skape et mer inkluderende lokalsamfunn. Snart kan du låne mennesker på biblioteket. – På samme måten som du låner en bok, kan du i framtida låne et menneske. Dette kan være med på å viske ut fordommer, og vil være et viktig steg inn i lokalsamfunnet for «bøkene» som lånes ut, sier initiativtaker Toril Heglum til Stavanger Aftenblad. Så langt har sendt brev til lokale foreninger for å informere om planene. Flere har sagt at de er villige til å være bøker. Det kan dreie seg om homofile, muslimer, sosialister og pønkere. Heglum har selv tenkt å låne seg ut som sosialist.    IVR Forhandlinger på is Fagforbundet har i samarbeid med Utdanningsforbundet over lengre tid forhandlet med Trygge Barnehager med sikte på å inngå en landsdekkende tariffavtale. Organisasjonene på arbeidstakersiden har nå bedt om en pause i forhandlingene i påvente av hovedtarifforhandlingene med KS, Private Barnehagers Landsforbund – Arbeidsgiverseksjonen og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HUK-området).    ESS Høsten 2007 fikk vi til slutt ei kulturlov i Norge. Stortingsrepresentant Ågot Valle (SV) gir Fagforbundet mye av æren for at Stortinget vedtok loven. – Det er hyggelig at det mangeårige arbeidet som Fagforbundet, tidligere Norsk Kommuneforbund, har gjort for å få ei kulturlov blir anerkjent, er John Kristian Øvrebø sin umiddelbare kommentar til Valles ros. Øvrebø er til daglig kultursjef i Arna og Åsane i Bergen, og blei motivert til å bli tillitsvalgt i tidligere kommuneforbundet gjennom ønsket om å få en egen kulturlov. Nå sitter han i Fagforbundets styre for Seksjon kirke, kultur, oppvekst, og ser at målet endelig er nådd. Kulturløftet Behovet for en egen kulturlov var et av de 15 punktene i Kulturløftet som de rødgrønne partiene utformet som svar på kulturmeldinga til den tidligere kirke- og kulturminister Valgjerd Svarstad Haugland. Øvrebø forteller at han synes det er spennende at det var på kulturfeltet vi så de første politiske forpliktelsene hos de rødgrønne, før Soria Moria-erklæringen. Kravet om kulturlov har ellers ligget lenge innenfor kulturfeltet. – Jeg tror Noku (Norsk Kulturforum) krevde det allerede fra slutten av 70-tallet, sier Øvrebø. LOVFORKJEMPER: John Kristian Øvrebø, kultursjef i Arna og Åsane i Bergen og tillitsvalgt i Fagforbundet. Bedre for medlemmene Sjøl om kulturlova er formulert i generelle vendinger, slår den fast at både stat, fylker og kommuner nå skal ha ei aktiv kultursatsing. Det vil ifølge John Kristian Øvrebø bety en mer stabil hverdag for Fagforbundets medlemmer som arbeider i kulturfeltet. – Kulturarbeidere virker i grenselandet mellom profesjonelle og amatører. Alle proffer har en gang starta som amatør, forteller Øvrebø, som vil vektlegge arbeidet med å skaffe rom for både kulturutøvere og publikum. – Vi som arbeider i det kommu- nale kulturlivet arbeider på mange måter i begynnelsen av den kulturelle næringskjeden, avslutter den kulturelle arbeidsmauren. Tekst og foto: AUDUN HASVIK > KULTURLOVEN Har som formål å fastlegge styremaktenes ansvar for å fremme og legge til rette for et bredt spekter av kulturvirksomheter slik at alle kan delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk. Hele loven kan du laste ned fra www.lovdata.no Fagbladet 3/2008 > 27 fbaargang2008 fbseksjonKIR